مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران 14/92 خریدخدمات نصب وراه اندازی ونظارت دکل وآنتن وفیدر

فراخوان

92/14

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت درنظرداردمطابق آیین نامه اجرایی بند(ج) ماده 12قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت انجام خدمات نصب وراه اندازی ونظارت دکل وآنتن وفیدربه مدت 12ماه اقدام نمایدلذا ازکلیه شرکتهای فعال مرتبط باموضوع فوق الذکردعوت می شودبراساس مواردوشرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت،تکمیل وتحویل اسنادارزیابی اقدام نمایند.

1-شرکت کنندگان درفراخوان می بایست دارای گواهی صلاحیت ازوزارت کارواموراجتماعی یامعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهورمرتبط باموضوع مناقصه باشند.

2-ارائه رضایت نامه کتبی مرتبط باموضوع فراخوان ازکارفرمایان قبلی طبق فرم ارزیابی کیفی امتیازآور میباشد.

3-مهلت دریافت مدارک استعلام ارزیابی کیفی باارائه معرفی نامه ازتاریخ نشرفراخوان تاساعت16روزسه شنبه مورخ16/7/92می باشد.

4-آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده به همراه اسنادومدارک درخواستی حداکثرتاساعت 16روزچهارشنبه مورخ1/8/92می باشد.

5-محل دریافت مدارک: تهران-خیابان دکترشریعتی-نرسیده به پل سیدخندان-روبروی خیابان شهیدقندی-ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت-طبقه نیم کف غربی-اطاق 4می باشد.

6-شرکت کنندگان درفراخوان جهت کسب اطلاعات بیشترمیتوانندباشماره تلفن های 88113224 و88112159تماس حاصل نموده ویا به آدرسWWW.tic.IRمراجعه نمایند.

شایان ذکراست پس ازبررسی اسناد ومدارک واصله درچهارچوب ضوابط ومقرارت ازشرکتهای واجدشرایط برای دریافت اسنادمناقصه دعوت به عمل می آید.بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی رابرای متقاضیان ایجادنخواهدنمود.

 

                                                                                 شرکت ارتباطات زیرساخت