مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

اجاره تجهیزات شبکه دیتای تجمیع استانی

فراخوان

92/6

زیرساخت

زیرساخت

      شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت انجام خدمات اجاره تجهیزات شبکه دیتای تجمیع استانی اقدام نماید لذا از کلیه شرکت های مرتبط با موضوع فوق الذکر دعوت می شود براساس موارد و شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی اقدام نمایند .

1-          شرکت کنندگان درفراخوان می بایست حداقل دارای رتبه 2 شبکه داده ها از معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند .

2-          شرکت کنندگان می بایست گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری در رشته های مرتبط از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری خود را ارائه نمایند .

3-          نحوه خرید استعلام ارزیابی کیفی : هزینه استعلام ارزیابی رایگان می باشد.

4-           مهلت دریافت مدارک استعلام ارزیابی کیفی با ارائه معرفی نامه از تاریخ نشر فراخوان لغایت 27/3/92 می باشد .(ضمناً نامه تمایل به شرکت در ارزیابی کیفی به دورنگار 88112147 ارسال شود)

5-          آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده به همراه اسناد و مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 16 روز سه شنبه  مورخ  11/4/92  

6-          محل دریافت مدارک: تهران،خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، نیم کف غربی، اطاق 4

7-          شرکت کنندگان در فراخوان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88112298 تماس و به آدرس http://iets.mporg.irمراجعه نمایند .

8-          محل تحویل مدارک تکمیل شده: ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت به آدرس فوق.

پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل می آید. بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .

                                                     شرکت ارتباطات زیر ساخت