مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 12/92 اجاره تجهیزات پروژه سوئیچینگ مبتنی بر IP

فراخوان

92/12

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت انجام اجاره تجهیزات پروژه سوئیچینگ مبتنی بر IP اقدام نماید.     لذا از کلیه شرکت های مرتبط با موضوع فوق الذکر دعوت می شود براساس موارد و شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی اقدام نمایند .

1- شرکت کنندگان درفراخوان می بایست دارای حداقل یکی از گواهی های معتبر الف – حداقل رتبه 2 ارتباطات ب – حداقل رتبه 3 شورای عالی انفورماتیک در رشته خدمات پشتیبانی یا آموزش و پژوهش یا مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی یا شبکه داده ها از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشند.

2- شرکت کنندگان می بایست گزارش صورت های مالی حسابرسی شده از سوی سازمان حسابرسی مربوط به سالهای0 9 و 91 خود را ارائه نمایند .

3- ارائه رضایت نامه کتبی مرتبط با موضوع پیمان از کارفرمایان الزامی است .

4- مهلت دریافت مدارک استعلام ارزیابی کیفی با ارائه معرفی نامه از تاریخ نشر فراخوان لغایت 27/3/92
می باشد.

5- آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده به همراه اسناد و مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 16 روز
 سه شنبه مورخ 11/4/92

6- محل دریافت مدارک : - تهران – خیابان شریعتی – نرسیده به پل سید خندان – روبروی خیابان
شهید قندی – ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت - نیم کف غربی – اطاق  4

-  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس   http://iets.mporg.ir

7- شرکت کنندگان در فراخوان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  88112140  تماس و به آدرس www.tic.ir  مراجعه نمایند .

پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل می آید . بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

 

شرکت ارتباطات زیرساخت