مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 2/92

فراخوان

زیرساخت

زیرساخت

 

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت انجام خدمات تأمین عوامل حفاظت فیزیکی اماکن ، مراکز و تأسیسات استان تهران اقدام نماید لذا از کلیه شرکت های مرتبط با موضوع فوق الذکر دعوت می شود براساس موارد و شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی اقدام نمایند .

1-    شرکت کنندگان درفراخوان می بایست دارای گواهی صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی و یا مجوز فعالیت از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باشند .

2-    شرکت کنندگان می بایست گزارش صورت های مالی حسابرسی شده از سوی سازمان حسابرسی مربوط به سالهای 89 و 90 خود را ارائه نمایند .

3-       ارائه رضایت نامه کتبی مرتبط با موضوع پیمان از کارفرمایان الزامی است .

4-       مهلت دریافت مدارک استعلام ارزیابی کیفی با ارائه معرفی نامه از تاریخ نشر فراخوان لغایت 11/2/92 می باشد .

5-       آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده به همراه اسناد و مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه  مورخ  25/2/92

6-    محل دریافت مدارک : - تهران – خیابان شریعتی – نرسیده به پل سید خندان – روبروی خیابان
شهید قندی – ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت - نیم کف غربی – اطاق  4

7-       شرکت کنندگان در فراخوان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88112159 تماس و به آدرس www.tic.IR  مراجعه نمایند .

پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل می آید . بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .

شرکت ارتباطات زیرساخت