مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

آگهی فراخوان شماره 4/91 ، شناسائی شرکتهای فعال در زمینه سیستم های مدیریت شبکه ومدیریت سرویس دیتا

فراخوان

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیر ساخت در نظر دارد در زمینه ارتقاء و بومی سازی سیستمهای مدیریت شبکه دیتا و سرویسهای آن وسیستم های مدیریت شبکه سطح بالا (ازبرندهای مندرج درفهرست مدارک موردنیاز) اقدام به شناسایی شرکتهای واجدشرایط نماید. لذا ازکلیه شرکتهای فعال در این زمینه (سیستم های مدیریت شبکه ومدیریت سرویس دیتا) دعوت می شود جهت دریافت فهرست مدارک مورد نیاز تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ13/10/91  به نشانی تهران،خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، نیم کف غربی، اتاق 4 مراجعه وتا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 27/10/91 اسناد ومدارک درخواستی را به آدرس فوق تحویل نمایند.

ضمناً کلیه شرکت ها می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 88112141 و88112308 تماس حاصل نموده ویا به سایتwww.tic.ir مراجعه نمایند.

 

 شرکت ارتباطات زیر ساخت