مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

آگهی فراخوان 2/91 شناسایی وانتخاب سرمایه گذار

فراخوان

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت بمنظور اجرای پروژه های خود دربخش زیرساخت ارتباطات نیاز به
سرمایه گذاری بالغ بر مبلغ ده هزار میلیارد ریال دارد ، لذا از کلیه شرکتهای فعال و دارای توانایی در زمینه سرمایه گذاری دعوت می شود جهت دریافت اسناد و مشخصات فراخوان با در دست داشتن معرفی نامه کتبی حاوی شماره تلفن ثابت ، نمابر ، آدرس پست الکترونیکی به نشانی: تهران – خیابان شریعتی – نرسیده به سیدخندان – روبروی خیابان شهید قندی- ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت طبقه نهم اتاق 911 مراجعه و سپس پیشنهادات و طرحهای اجرایی خود را همراه با مدارک ذیل و مطابق با موارد مندرج در اسناد  فراخوان ازتاریخ نشرآگهی لغایت پایان وقت اداری روزدوشنبه مورخ 20/6/91 به نشانی فوق الذکر تحویل نمائید .

1-    تصویر اساسنامه و اگهی روزنامه رسمی مربوط به آخرین تغییرات که موید دارندگان امضای مجاز شرکت باشد .

2-    ساختار سازمانی پیشنهاد دهنده

3-    اطلاعات توان مالی

4-    سوابق حرفه ای شرکت

5-    عنوان وسوابق علمی و حرفه ای نفرات کلیدی

6-    تکمیل و امضاء فرمهای موجود در مستندات ، ممهور به مهر شرکت

بدیهی است به مدارکی که ازنظر محتوایی مبتنی برموارد اشاره شده و مشخصات فراخوان نبوده و یا ناقص ارائه گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد . جهت اطلاع از نحوه تحویل مدارک با شماره تلفن 88112931 تماس حاصل نموده و یا به آدرس اینترنتی www.TIC.IR مراجعه نمایند.

جهت دریافت فرم های مربوطه لطفا اینجا را کلیک نمائید.

لطفا فرم ها و مدارک مربوطه رابا پست سفارشی به آدرس فوق الذکر ارسال نمائید.

 

شرکت ارتباطات زیرساخت