مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خدمات نصب و راه اندازی دکل و آنتن و فیدر تجهیزات رادیو ، ، سوییچ، تغذیه و نیرو ،دیتا و فیبر نوری

مناقصه

تجدید 1400/12

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش ساده به منظور انجام خدمات نصب و راه اندازی دکل وآنتن و فیدر ،تجهیزات رادیو،سوییچ، تغذیه و نیرو،دیتا و فیبر نوری با برآورد 67.500.000.000ریال( شصت وهفت میلیاردو پانصد میلیون ریال) اقدام وخدمات فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای حداقل رتبه 4 ازسازمان برنامه و بودجه در زمینه ارتباطات با اعتبار کافی به لحاظ زمانی باشند در قالب انعقاد قرارداد واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.setadiran.ir مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
شماره فراخوان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 2000001022000035
نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت – امورهماهنگی کمیسیون معاملات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه هشتم ، دورنگار : 88466779
بهای فروش اسناد : مبلغ 400.000 ریال (چهارصد هزار ریال ) با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد که باید توسط مناقصه گران از طریق سامانه مذکور پرداخت گردد.
زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: روز دوشنبه مورخ 3/8/1400 تا ساعت 11روزپنج شنبه مورخ 6/8/1400
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 3.375.000.000 ریال (سه میلیاردو سیصدو هفتادو پنج میلیون ریال ) می باشدکه مناقصه گران میبایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت ، بدون قیدو شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانکهای داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی(فرم پیوست شرایط مناقصه) ضمیمه اسناد مناقصه تهیه وتصویر آن را در سامانه ستاد ثبت واصل آن را در پاکت در بسته حداکثر تا ساعت 12 یکشنبه مورخ 16/8/1400 تحویل امور هماهنگی کمیسیون معاملات نموده ورسید دریافت نماید.
نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه گزار در شرایط مناقصه ومنحصراً از طریق سامانه تدارکاتی دولت ثبت نمایند.
آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت 12روزیکشنبه مورخ 16/8/1400 در سامانه ستاد ثبت نمایند.
زمان و محل بررسی پیشنهادات : ساعت 10روزدوشنبه مورخ 17/8/1400در محل کمیسیون معاملات واقع در طبقه 8 اطاق 816 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت
توضیح: شرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانتنامه هیچگونه مسئولیتی ندارد.


شرکت ارتباطات زیرساخت