مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

انجام خدمات آماده سازی وتجهیزاتاق پست و احداث شبکه نیرو رسانی به مرکز SC1اهواز

مناقصه

1400/11

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای (باارزیابی کیفی به روش ساده ) به منظور انجام خدمات آماده سازی وتجهیزاتاق پست و احداث شبکه نیرو رسانی به مرکز SC1اهوازبا برآورد قیمت 65.000.000.000ریال اقدام وخدمات فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای مجوزصلاحیت پیمانکاری در رشته نیرو با پایه حداقل 4 از سازمان برنامه وبودجه کشور به استناد سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی واجرائی کشور (ساجار) با اعتبارکافی از لحاظ زمانی در قالب انعقاد قرارداد واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.setadiran.ir مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
شماره ثبتی درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) : 2000001022000034
نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت – اداره کل تدارکات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه اول، دورنگار : 88466779
بهای فروش اسناد : مبلغ 3.800.000ریال (سه میلون وهشتصدهزارریال) با احتساب9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد که باید توسط مناقصه گران از طریق سامانه مذکور پرداخت گردد.
زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: تاریخ شروع فروش اسناد از روزدوشنبه مورخ03/08/1400 و پایان فروش اسنادساعت 11روزدوشنبه مورخ10/08/1400 می باشد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار3.250.000.000ریال (سه میلیاردودویست وپنجاه میلیون ریال) می باشدکه مناقصه گران می بایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت ، بدون قیدو شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانک های داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی(فرم پیوست ) ضمیمه اسناد مناقصه تهیه وتصویر آن را در سامانه ستاد ثبت واصل آن را در پاکت در بسته تحویل امور هماهنگی کمیسیون معاملات نموده ورسید دریافت نماید.
نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه گزار در شرایط مناقصه ومنحصراً از طریق سامانه تدارکاتی دولت (ستاد) بارگذاری نمایند
آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت12روزشنبه مورخ 22/08/1400در سامانه ستاد ثبت نمایندوهمچنین پاکت حاوی تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کاررا نیز حداکثر تا ساعت12 همان روز به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه همکف ، واحد فروش اسناد تحویل دهند.
زمان و محل بررسی پیشنهادات (پاکتهای ارزیابی کیفی ،الف،ب وج): ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 24/08/1400 در محل امور هماهنگی کمیسیون معاملات واقع در طبقه 8 اطاق 816 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت
توضیح: شرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسؤلیتی را ندارد.

شرکت ارتباطات زیرساخت