مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش 27 قلم شامل انواع لوازم وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط موجود در مراکز زیرساختی استان کرمان

مزایده

1400/4

زیرساخت

زیرساخت

آگهی مزایده شماره 04/1400

مزایده شماره1000001022000004 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد 27 قلم شامل انواع لوازم وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده واسقاط موجود در مراکز زیرساختی استان کرمان طبق3 برگ لیست مشخصات اقلام را ازطریق مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به نشانی اینترنتی WWW.SETADIRAN.IR بفروش برساند. علاقمندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) به دفاترثبت نام(لیست دفاتر و اطلاعات تماس موجود در سامانه) مراجعه و یا مرکزپشتیبانی41934 ویا57895000 تماس حاصل نمایند .

·     نام و نشانی مزایده گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت– امورهماهنگی  کمیسیون معاملات به نشانی خیابان شریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،روبروی خیابان شهید قندی ،ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت،طبقه هشتم،دورنگار : 88466779

·     زمان ومحل دریافت اسناد مزایده: منحصراً  ازروزشنبه مورخ27/06/1400 تا ساعت12:00روز شنبه مورخ03/07/1400 به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) می باشد.

·     مبلغ فروش اسنادمزایده: بهاءفروش اسناد مبلغ 500.000 ریال با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد که بایدتوسط مزایده گر ازطریق سامانه مذکور پرداخت گردد.

·     نحوه بازدیدازاقلام: مهلت رویت ازاقلام ازساعت08:30روزشنبه مورخ27/06/1400 تا ساعت14:00روزیکشنبه مورخ04/07/1400 می باشدکه مزایده گران پس ازدریافت اسنادمزایده ازطریق سامانه فوق با دردست داشتن رسیدپرداخت هزینه شرکت درمزایده ازسامانه به نشانی: کرمان،خیابان عدالت،شرکت ارتباطات زیرساخت استان کرمان مراجعه و با هماهنگی (تلفن32232500-034) ازاقلام مذکور بازدید نمایند. (شخص مزایده گر ویک نفرهمراه)

·     تضمین شرکت درفرآیندارجاع کارمزایده- زمان و مهلت ثبت پیشنهادها:تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار مزایده مبلغ340.000.000 ریال(سیصدوچهل میلیون ریال) می باشدکه جهت شرکت درمزایده کلیه شرکت کنندگان می بایست مبلغ مذکور را به صورت ضمانتنامه بانکی(مطابق نمونه پیوست شرایط مزایده) معتبربااعتبار اولیه3ماه ازتاریخ صدور وقابل تمدیدبرای یک دوره سه ماهه دیگروغیرقابل انتقال،غیرقابل برگشت وغیرمشروط وباقیدشماره وموضوع مزایده به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه وتصویرآن را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری واصل ضمانتنامه را بهمراه کلیه اسنادمزایده درپاکت دربسته قرارداده و تاساعت13:00روزشنبه مورخ17/07/1400 به نشانی: تهران،خیابان دکترشریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت،طبقه همکف،واحدپاسخگوی،اطاق فروش اسنادکمیسیون معاملات تحویل نموده و همچنین پیشنهادقیمت خود را تاساعت13:00همان روز (روز شنبه مورخ17/07/1400)درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نمایند.

·     بازگشایی پاکات مزایده : زمان بازگشایی پاکات مزایده ازساعت10:00روز دوشنبه مورخ 19/07/1400 درمحل امور هماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه 8 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت اطاق817 می باشد.ضمناً مزایده گران جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانندبه سایتWWW.TIC.IRمراجعه ویا باشماره تلفن88113167 تماس حاصل نمایند.

 

 

 

                                                                              شرکت ارتباطات زیرساخت