مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

انجام خدمات خدمات پوشش بیمه آتش سوزی ، انفجار ،صاعقه ، زلزله ، سیل ، طوفان،گردبادورانش زمین دارائی های شرکت ارتباطات زیرساخت

مناقصه

تجدید 1400/6

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به انجام خدمات پوشش بیمه آتش سوزی،انفجار،صاعقه،زلزله،سیل،طوفان،گردبادورانش زمین دارائی های شرکت ارتباطات زیرساخت با برآورد قیمت 20.000.000.000ریال ( بیست میلیارد ریال) از طریق برگزاری مناقصه یک مرحله عمومی ( با ارزیابی کیفی به روش ساده) اقدام و خدمات فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی باشند در قالب انعقاد قرارداد واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.setadiran.ir مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
شماره فراخوان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت : 2000001022000027
نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت – امور هماهنگی کمیسیون معاملات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه هشتم، دورنگار : 88466779
بهای فروش اسناد : مبلغ 1.500.000ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال) با احتساب9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد که باید توسط مناقصه گران از طریق سامانه مذکور پرداخت گردد.
زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: از روزچهارشنبه مورخ13/05/1400 تا ساعت 11روز چهارشنبه مورخ20/05/1400 می باشد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار1.000.000.000ریال ( یک میلیارد ریال) می باشدکه مناقصه گران می بایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت ، بدون قیدو شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانک های داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی(فرم پیوست شرایط مناقصه) ضمیمه اسناد مناقصه تهیه وتصویر آن را در سامانه ستاد ثبت واصل آن را در پاکت در بسته به نشانی خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان ورودی 17 شرکت ارتباطات زیر ساخت تحویل واحد فروش اسناد واقع در طبقه همکف نموده ورسید دریافت نماید.
نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه گزار در شرایط مناقصه ومنحصراً از طریق سامانه تدارکاتی دولت بارگذاری نمایند
آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت12روز یکشنبه مورخ 31/05/1400در سامانه ستاد ثبت نمایند و همچنین پاکت حاوی تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و اصل گواهی ثبت شده صاحبان امضا را حداکثر تا ساعت 13 همانروز تحویل واحد فروش اسناد بدهند.
زمان و محل بررسی پیشنهادات: (الف،ب وج): ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 01/06/1400در محل امور هماهنگی کمیسیون معاملات واقع در طبقه 8 اطاق 816 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت
توضیح: شرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسؤلیتی ندارد.

شرکت ارتباطات زیرساخت