مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

اجرای عملیات ساماندهی محوطه مجتمع انقلاب اسلامی

مناقصه

1400/1تجدید

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت درنظر دارد مطابق با آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری تجدیدمناقصه جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط و واگذاری اجرای عملیات ساماندهی محوطه مجتمع انقلاب اسلامی با برآوردمبلغ25.576.178.900 ریال(بیست و پنج میلیارد و پانصد و هفتاد وشش میلیون و یکصدوهفتادو هشت هزار و نهصد ) ریال از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای باارزیابی کیفی به روش فشرده اقدام نماید. لذا کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و متقاضی که دارای گواهی¬نامه معتبر صلاحیت پیمانکاری حداقل رتبه 5 در رشته ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت کار ، رفاه و تامین اجتماعی می¬باشند، می¬توانند با مراجعه به سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به نشانی www.setadiran.ir، نسبت به خرید اسناد هر مناقصه به تفکیک اقدام نمایند.
شماره فراخوان سامانه ستاد : 2000001022000026
نام و نشانی مناقصه¬گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت، امورهماهنگی کمیسیون معاملات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی 17 ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه 8 دورنگار : 88466779
بهای فروش اسناد : مبلغ1.500.000ریال با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می¬باشد که باید توسط مناقصه¬گران از طریق سامانه ستاد پرداخت¬گردد.
زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: از روز سه شنبه مورخ 12/05/1400 تا ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 19/05/1400
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ1.278.808.945ریال می¬باشدکه مناقصه¬گران می¬بایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت، بدون قید و شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانک های داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق با آئین نامه تضمین معاملات دولتی (فرم پیوست شرایط مناقصه) ضمیمه اسناد مناقصه تهیه و تصویر آن را در سامانه ستاد ثبت و اصل آن را در پاکت در بسته به نشانی تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی 17 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، تحویل واحد فروش اسناد واقع در طبقه همکف نموده و رسید دریافت نماید.
نحوه ارائه پیشنهادات: مناقصه¬گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه¬گزار در شرایط مناقصه و منحصراً از طریق سامانه ستاد ثبت نمایند.
آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه¬گران می¬بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 06/06/1400 در سامانه ستاد ثبت نمایند و همچنین پاکت حاوی تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار و اصل گواهی امضای ثبت¬شده صاحبان مجاز امضاء را حداکثر تا ساعت 12 همان روز، تحویل واحد فروش اسناد دهند.
زمان و محل بررسی ارزیابی کیفی: ساعت12:15روز شنبه مورخ 06/06/1400 در محل کمیسیون معاملات و اقع در طبقه 8 اتاق 817 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت .
شرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانتنامه هیچ گونه مسولیتی ندارد .
شرکت ارتباطات زیرساخت