مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خدمات نگهداری و بازپیرائی فضای سبز

مناقصه

1400/3

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت  به خرید خدمات نگهداری و باز پیرائی فضای سبز  با برآورد 115.000.000.000 ریال( یکصدو پانزده میلیارد  ریال ) از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای  همزمان و بصورت فشرده اقدام وخدمات فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای مجوز صلاحیت  ازوزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی می باشند در قالب انعقاد قرارداد واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.setadiran.ir  مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

شماره فراخوان سامانه تدارکات الکترونیکی­ دولت : 2000001022000015

نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت امورهماهنگی  کمیسیون معاملات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه هشتم، دورنگار : 88466779

بهای فروش اسناد : مبلغ 6.500.000 ریال (شش میلیون  و پانصد هزارریال ) با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد که باید توسط مناقصه گران از طریق سامانه مذکور پرداخت گردد.

 زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: روزدوشنبه .مورخ 27/02/1400تا ساعت 13 روز  دوشنبه مورخ 03/03/1400/98

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 5.000.000.000 ریال(پنج  میلیارد ریال) می باشدکه مناقصه گران میبایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت ، بدون قید و شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از  بانک های داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی(فرم پیوست شرایط مناقصه) ضمیمه اسناد مناقصه تهیه وتصویر آن را در سامانه ستاد ثبت واصل آن را در پاکت در بسته  به نشانی خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان ورودی 17شرکت ارتباطات زیر ساخت تحویل واحد فروش اسناد واقع در طبقه همکف نموده ورسید دریافت نماید.

نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه گزار در شرایط مناقصه ومنحصراً از طریق سامانه تدارکاتی دولت ثبت نمایند.

آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت13 روزچهارشنبه مورخ 19/03/1400 در سامانه ستاد ثبت نمایند . و همچنین پاکت  حاوی تضمین شرکت در فرایند ارجاع کارو اصل گواهی ثبت شده صاحبان امضاءرا حداکثر تا ساعت13 همانروزتحویل واحد فروش اسناد بدهند.

زمان و محل بررسی و ارزیابی کیفی: ساعت15/13 روزچهارشنبه مورخ 19/03/1400در محل کمیسیون معاملات واقع در طبقه 8 اطاق 816 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت

توضیح: باعنایت به اینکه مناقصه مذکور نیاز به بررسی کیفی مناقصه گران دارد.لذا بررسی پیشنهاد قیمت  پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه توسط کمیته فنی وبازرگانی انجام خواهد گرفت.براین اساس پیشنهاد مناقصه گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی امتیاز لازم راکسب ننمایند، مورد بررسی قرار نمی گیرد وپاکت مربوط به تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عودت می شود وشرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسؤلیتی را ندارد.

                                                                                                      شرکت ارتباطات زیرساخت