مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

احداث ساختمان ایستگاه فیبر نوری کیاسر ( مازندران )

مناقصه

تجدید 99/37

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت درنظر دارد مطابق با آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به برگزاری تجدیدمناقصه شماره 37/99جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط و واگذاری انجام خدمات احداث ساختمان ایستگاه فیبر نوری کیاسر با برآورد 59.240.959.781ریال از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی باارزیابی کیفی به روش فشرده و از طریق بخشنامه سرجمع اقدام نماید. لذا کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و متقاضی که دارای گواهی¬نامه معتبر صلاحیت پیمانکاری حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه و ساختمان و رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت کار ، رفاه و تامین اجتماعی می¬باشند، می¬توانند با مراجعه به سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به نشانی www.setadiran.ir، نسبت به خرید اسناد هر مناقصه به تفکیک اقدام نمایند.
شماره فراخوان سامانه ستاد : 2000001022000011
نام و نشانی مناقصه¬گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت، امورهماهنگی کمیسیون معاملات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی 17 ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه 8 دورنگار : 88466779
بهای فروش اسناد : با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده 3.500.000ریال می¬باشد که باید توسط مناقصه¬گران از طریق سامانه ستاد پرداخت¬گردد.
زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: از روز سه شنبه مورخ 21/02/1400 تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 28/02/1400
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 2.962.047.989 ریال می¬باشدکه مناقصه-گران می¬بایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت، بدون قید و شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانک های داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق با آئین نامه تضمین معاملات دولتی(فرم پیوست شرایط مناقصه)ضمیمه اسناد مناقصه تهیه و تصویر آن را در سامانه ستاد بارگذاری و اصل آن را در پاکت دربسته به نشانی تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان،روبروی خیابان شهید قندی،ورودی17ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت،واحد فروش اسناد امورهماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه همکف تحویل نموده ورسید دریافت نمایند.
نحوه ارائه پیشنهادات: مناقصه¬گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه¬گزار در شرایط مناقصه و منحصراً از طریق سامانه ستاد ثبت نمایند.
آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه¬گران می¬بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت 13روز چهار شنبه مورخ 12/03/1400 در سامانه ستاد ثبت نمایند و همچنین پاکت حاوی تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار و اصل گواهی امضای ثبت¬شده صاحبان مجاز امضاء را حداکثر تا ساعت 13 همان روز، تحویل واحد فروش اسناد دهند.
زمان و محل بررسی ارزیابی کیفی: ساعت13:15روز چهار شنبه مورخ 12/03/1400 در محل کمیسیون معاملات و اقع در طبقه 8 اتاق 817 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت .
شرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانتنامه هیچ گونه مسولیتی ندارد .

شرکت ارتباطات زیرساخت