مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

توسعه شبکه انتقال با استفاده از توانمندی تولید داخلی

مناقصه

99/35تمدید

زیرساخت

زیرساخت

آگهی تمدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 35/99

(توسعه شبکه انتقال با استفاده از توانمندی تولید داخلی)

 فراخوان شماره 2099001022000063

               شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق با قانون برگزاری مناقصات و آئین  نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات ، نسبت  به ارزیابی کیفی تأمین کنندگان دارای گواهی نامه رتبه یک شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی یا رتبه یک ارتباطات    با اعتبار کافی به  لحاظ زمانی ،  به منظور توسعه شبکه انتقال با استفاده از توانمندی تولید داخلی با برآورد 2.100.000.000.000 ریال اقدام نماید . لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت می شود براساس موارد و شرایط مشروحه ذیل جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.setadiran.ir  مراجعه و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی اقدام نمایند.

1- تجهیزات مخابراتی نوری (DWDM ، ROADM ، OTN) صرفاً می بایست تولید داخل باشند.

2- شرکت در مناقصه بصورت کنسرسیوم مجاز نمی باشد.

نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت - اداره کل تدارکات به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه سوم، دورنگار : 88465242

بهای فروش اسناد : رایگان می باشد.

 زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 26/2/1400.

آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق مدارک مورد نیاز اعلام شده در اسناد فراخوان تا ساعت 13:15روز یکشنبه مورخ 9/3/1400 در سامانه ستاد ثبت نمایند.

زمان و محل بررسی و ارزیابی کیفی: ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 9/3/1400 در محل کمیسیون معاملات واقع در طبقه 8 اطاق 817  ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت.

توضیح: پس از ارزیابی کیفی و بررسی اسناد و مستندات بر اساس مقررات از شرکتهای واجد شرایط که حداقل امتیاز اشاره شده در اسناد را کسب نموده اند برای دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد .  بدیهی است ارائه مدرک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

 

                                                                                                      شرکت ارتباطات زیرساخت