مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

احداث ساختمان ایستگاه فیبر نوری شهرستان بستان آباد استان آذربایجان شرقی

مناقصه

تجدید 99/14

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت درنظر دارد مطابق با آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به برگزاری مناقصه جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط و واگذاری انجام خدمات احداث ساختمان ایستگاه فیبر نوری شهرستان بستان آباد استان آذربایجان شرقی با برآورد 43.973.469.622 ریال ( چهل و سه میلیارد و نهصد و هفتاد و سه میلیون و چهارصد و شصت و نه هزار و ششصد و بیست و دو ریال ) از طریق برگزاری مناقصه عمومی باارزیابی کیفی به روش فشرده و از طریق بخش نامه سرجمع اقدام نماید. لذا کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و متقاضی که دارای گواهی¬نامه معتبر صلاحیت پیمانکاری حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه و ساختمان و رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت کار ، رفاه و تامین اجتماعی می¬باشند، می¬توانند با مراجعه به سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به نشانی www.setadiran.ir، نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
شماره فراخوان سامانه ستاد : 2000001022000008
نام و نشانی مناقصه¬گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت، امورهماهنگی کمیسیون معاملات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی 17 ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه 8 دورنگار : 88466779
بهای فروش اسناد : مبلغ 2.600.000 ریال ( دو میلیون و ششصد هزار ریال ) با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می¬باشد که باید توسط مناقصه¬گران از طریق سامانه ستاد پرداخت¬گردد.
زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: از روز سه شنبه مورخ 7/2/1400 تا ساعت 19روز چهار شنبه مورخ 15/2/1400
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ 2.198.673.481 ریال ( دو میلیارد و یکصد و نود و هشت میلیون و ششصد و هفتاد و سه هزار و چهار صد و هشتاد و یک ریال ) می باشد که مناقصه¬گران می¬بایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت، بدون قید و شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانک های داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق با آئین نامه تضمین معاملات دولتی (فرم پیوست شرایط مناقصه) ضمیمه اسناد مناقصه تهیه و تصویر آن را در سامانه ستاد ثبت و اصل آن را در پاکت در بسته به نشانی تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی 17 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، تحویل واحد فروش اسناد واقع در طبقه همکف نموده و رسید دریافت نماید.
نحوه ارائه پیشنهادات: مناقصه¬گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه¬گزار در شرایط مناقصه و منحصراً از طریق سامانه ستاد ثبت نمایند.
آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه¬گران می¬بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت 13روز شنبه مورخ 1/3/1400 در سامانه ستاد ثبت نمایند و همچنین پاکت حاوی تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار و اصل گواهی امضای ثبت¬شده صاحبان مجاز امضاء را حداکثر تا ساعت 13 همان روز، تحویل واحد فروش اسناد دهند.
زمان و محل بررسی ارزیابی کیفی: ساعت13:15روز شنبه مورخ 1/3/1400 در محل کمیسیون معاملات و اقع در طبقه 8 اتاق 817 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت .
شرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانتنامه هیچ گونه مسولیتی ندارد .شرکت ارتباطات زیرساخت