مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خدمات احداث آسانسور مرکز PC کرج - استان البرز

مناقصه

تجدید 99/42

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای پس از انجام فرایند ارزیابی کیفی حسب مفاد آیین نامه اجرایی بند اجرایی بند ج ماده 12 به منظور انجام خدمات احداث آسانسور مرکز PCکرج واقع دراستان البرز با برآورد قیمت 8.891.441.672 ریال اقدام وخدمات فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای مجوزفعالیت پیمانکاری حداقل رتبه5 ابنیه و ساختمان و5 تاسیسات و تجهیزات ازسازمان برنامه وبودجه ودارا بودن ظرفیت آزادکاری می باشند واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.setadiran.ir مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
شماره ثبتی درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) : 2000001022000007
نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت – اداره کل تدارکات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه 8 اتاق 817، دورنگار : 88466779
بهای فروش اسناد : مبلغ 700.000 ریال (هفتصد هزارریال) با احتساب9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد که باید توسط مناقصه گران از طریق سامانه مذکور پرداخت گردیده و پرینت فیش واریزی را به شماره دورنگار فوق ارسال نمایند.
زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: شروع فروش اسناد روز سه شنبه مورخ07/02/1400 و پایان ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 15/02/1400 می باشد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 444.572.083 ریال (چهارصد وچهل و چهار میلیون و پانصد و هفتاد ودو هزار و هشتاد و سه ریال) می باشدکه مناقصه گران می بایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت ، بدون قیدو شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانک های داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی ارائه نماید.
نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه گزار در شرایط مناقصه ومنحصراً از طریق سامانه تدارکاتی دولت ثبت نمایند.
آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت 13 روزشنبه مورخ 01/03/1400 در سامانه ستاد ثبت نمایندوهمچنین پاکت حاوی تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کاررا نیز حداکثر تا زمان فوق به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه همکف ، واحد فروش اسناد تحویل دهند.
زمان و محل بررسی پیشنهادات : ساعت 15/13 روز شنبه مورخ 01/03/1400 در محل کمیسیون معاملات واقع در طبقه 8 اطاق 817 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت
توضیح: باعنایت به اینکه مناقصه مذکور نیاز به بررسی کیفی مناقصه گران دارد.لذا بررسی پیشنهاد قیمت پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه توسط کمیته فنی وبازرگانی انجام خواهد گرفت.براین اساس پیشنهاد مناقصه گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی امتیاز لازم راکسب ننمایند، مورد بررسی قرار نمی گیرد وپاکت مربوط به تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عودت می شود وشرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسؤلیتی را ندارد.
شرکت ارتباطات زیرساخت