مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

توسعه شبکه انتقال با استفاده از توانمندی تولید داخلی

مناقصه

99/35

زیرساخت

زیرساخت

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 35/99

(توسعه شبکه انتقال با استفاده از توانمندی تولید داخلی)

فراخوان شماره 2099001022000063

 

     شرکت ارتباطات زیرساخت  در نظر دارد مطابق با قانون برگزاری مناقصات و آئین  نامه اجرایی  بند (ج) ماده 12 قانون  برگزاری مناقصات نسبت  به ارزیابی کیفی تأمین کنندگان ( تولیدکنندگان) دارای رتبه یک شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی ،  به منظور توسعه شبکه انتقال با استفاده از توانمندی تولید داخلی با برآورد 2.100.000.000.000 ریال اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت می شود براساس موارد و شرایط مشروحه ذیل جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.setadiran.ir  مراجعه و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی اقدام نمایند.

1- خرید تجهیزات از شرکت های تولید کننده داخلی که خود صرفا تولید کننده تجهیزات مخابراتی نوری (DWDM ، ROADM ، OTN)  باشند ، صورت خواهد پذیرفت.

2- شرکت در مناقصه بصورت کنسرسیوم مجاز نمی باشد .

نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت - اداره کل تدارکات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه سوم، دورنگار : 88465242

بهای فروش اسناد : رایگان می باشد .

 زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: از روز  شنبه مورخ 21/1/1400 تا ساعت 19روز پنج شنبه مورخ 26/1/1400

آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق مدارک مورد نیاز اعلام شده در اسناد فراخوان تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 11/2/1400 در سامانه ستاد ثبت نمایند .

زمان و محل بررسی و ارزیابی کیفی: ساعت 13:15 روز شنبه مورخ 11/2/1400 در محل کمیسیون معاملات واقع در طبقه 8 اطاق 817 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت

توضیح: پس از ارزیابی کیفی و بررسی اسناد و مستندات بر اساس مقررات از شرکتهای واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد . بدیهی است ارائه مدرک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .

 

 

                                                                                                      شرکت ارتباطات زیرساخت