مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خدمات نگهداری فضای سبز ایستگاه ماهواره ای شهید قندی استان همدان

مناقصه

99/33

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات  زیرساخت  در نظر دارد  مطابق  آئین  نامه  اجرایی  بند ج  ماده 12  قانون  برگزاری مناقصات  نسبت به برگزاری  مناقصه جهت ارائه خرید خدمات نگهداری فضای سبز ایستگاه ماهواره ای شهید قندی استان همدان  با برآورد  8.500.000.000 ( هشت میلیاردو پانصدمیلیون ریال)  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای ( با ارزیابی کیفی به روش ساده)  اقدام وخدمات فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای گواهینامه تعیین صلاحیت و همچنین گواهی ایمنی  از وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی در قالب انعقاد قرارداد واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.setadiran.ir  مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

شماره فراخوان سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت 2099001022000062

نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت امور هماهنگی کمیسیون معاملات  به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه اول، دورنگار : 88466779

بهای فروش اسناد : مبلغ 600.000ریال  ( ششصد هزار ریال ) با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد که باید توسط مناقصه گران از طریق سامانه مذکور پرداخت گردد.

 زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد:    از روزشنبه مورخ 23/12/99 تا ساعت 19روزچهارشنبه مورخ27 /12/99

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 425.000.000 ریال   (چهار صدو بیست و پنج  میلیون ریال  ) می باشدکه مناقصه گران میبایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت ، بدون قیدو شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانکهای داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی(فرم پیوست شرایط مناقصه) ضمیمه اسناد مناقصه تهیه وتصویر آن را در سامانه ستاد ثبت واصل آن را در پاکت در بسته  حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 22/1/1400 تحویل امور هماهنگی کمیسیون معاملات نموده ورسید دریافت نماید.

نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه گزار در شرایط مناقصه ومنحصراً از طریق سامانه تدارکاتی دولت ثبت نمایند.

آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت  13روز یکشنبه مورخ 22/1/1400 در سامانه ستاد ثبت نمایند.

زمان و محل بررسی و پاکات: ساعت  15/13روز یکشنبه مورخ 22/1/1400 در محل کمیسیون معاملات واقع در طبقه 8 اطاق 816 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت

 

توضیح: شرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسؤلیتی را ندارد.

 

                                                                                                      شرکت ارتباطات زیرساخت