مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خرید تجهیزات ، لوازم و خدمات پروژه ایجاد مرکز IXP بین الملل در تهران و توسعه ظرفیت مراکز تبادل ترافیک کشور

مناقصه

99/25

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد  مطابق  قانون  برگزاری  مناقصات و آئین  نامه  اجرایی  بند ج  ماده 12  قانون  برگزاری  مناقصات  نسبت   به  برگزاری  مناقصه  عمومی  یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی ( به روش فشرده)   به منظور خرید و تأمین تجهیزات پروژه ایجاد مرکز IXP بین الملل در تهران و توسعه ظرفیت های مراکز تبادل ترافیک داخل کشور با برآورد 685.000.000.000ریال (ششصد و هشتاد و پنج میلیارد ریال)  اقدام وخرید فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای حداقل رتبه یک شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی و رتبه دو خدمات پشتیبانی با اعتبار کافی به لحاظ زمانی  باشند در قالب انعقاد قرارداد واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.setadiran.ir  مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

شماره فراخوان سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت :  2099001022000061

نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت، امور هماهنگی کمیسیون معاملات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ورودی 17، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه 8 ، دورنگار : 88466779

بهای فروش اسناد : مبلغ 35.000.000ریال( سی و پنج میلیون ریال ) با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد که باید توسط مناقصه گران از طریق سامانه مذکور پرداخت گردد.

 زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: از روز چهار شنبه مورخ20/12/99 تا ساعت 19روز سه شنبه  مورخ26/12/99

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 16.400.000.000ریال (شانزده میلیارد و چهارصد میلیون ریال) می باشدکه مناقصه گران میبایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت ، بدون قیدو شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور و قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانکهای داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی(فرم پیوست شرایط مناقصه) ضمیمه اسناد مناقصه تهیه وتصویر آن را در سامانه ستاد ثبت واصل آن را در پاکت در بسته حداکثر تا ساعت  13 روز شنبه مورخ 21/01/1400 به نشانی شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه همکف ، واحد فروش اسناد تحویل نموده ورسید دریافت نمایند

نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه گزار در شرایط مناقصه ومنحصراً از طریق سامانه تدارکاتی دولت ثبت نمایند.

آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت  13روز شنبه مورخ21/01/1400 در سامانه ستاد ثبت نمایند

زمان و محل بررسی و ارزیابی کیفی: ساعت  13:15روز شنبه مورخ21/01/1400در محل کمیسیون معاملات واقع در طبقه 8 اطاق 817 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت

توضیح: باعنایت به اینکه مناقصه مذکور نیاز به بررسی کیفی مناقصه گران دارد.لذا بررسی پیشنهاد قیمت  پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه توسط کمیته فنی وبازرگانی انجام خواهد گرفت.براین اساس پیشنهاد مناقصه گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی امتیاز لازم راکسب ننمایند، مورد بررسی قرار نمی گیرد وپاکت مربوط به تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عودت می شود وشرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسؤلیتی را ندارد.

 

                                                                                                      شرکت ارتباطات زیرساخت