مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خرید تجهیزات و خدمات ایجاد سامانه NTP Server

مناقصه

99/36

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد  مطابق  قانون  برگزاری  مناقصات و آئین  نامه  اجرایی  بند ج  ماده 12  قانون  برگزاری  مناقصات  نسبت   به  برگزاری  مناقصه  عمومی  یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی ( به روش فشرده)   به منظور خرید پروژه ایجاد سامانه NTP Server با  برآورد 167.000.000.000ریال (یکصد و شصت و هفت میلیارد ریال)  اقدام وخرید فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای حداقل رتبه یک شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی و یا رتبه یک امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و همچنین دارا بودن حداقل رتبه 3 خدمات پشتیبانی با اعتبار کافی به لحاظ زمانی  باشند در قالب انعقاد قرارداد واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.setadiran.ir  مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

شماره فراخوان سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت :  2099001022000059

نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت اداره کل تدارکات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه سوم، دورنگار : 88465242

بهای فروش اسناد : مبلغ 10.000.00 ریال( ده میلیون ریال ) با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد که باید توسط مناقصه گران از طریق سامانه مذکور پرداخت گردد.

 زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: از روز چهارشنبه مورخ 13/12/99 تا ساعت 19روز چهارشنبه  مورخ20/12/99

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 6.040.000.000 ریال (شش میلیارد و چهل میلیون ریال) می باشدکه مناقصه گران میبایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت ، بدون قیدو شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور و قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانکهای داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی(فرم پیوست شرایط مناقصه) ضمیمه اسناد مناقصه تهیه وتصویر آن را در سامانه ستاد ثبت واصل آن را در پاکت در بسته حداکثر تا ساعت  13 روز سه شنبه مورخ 17/01/1400به نشانی شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه همکف ، واحد فروش اسناد تحویل نموده ورسید دریافت نمایند

نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه گزار در شرایط مناقصه ومنحصراً از طریق سامانه تدارکاتی دولت ثبت نمایند.

آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت  13روز  سه شنبه مورخ 17/01/1400در سامانه ستاد ثبت نمایند

زمان و محل بررسی و ارزیابی کیفی: ساعت  13:15روز سه شنبه مورخ17/01/1400در محل کمیسیون معاملات واقع در طبقه 8 اطاق 817 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت

توضیح: باعنایت به اینکه مناقصه مذکور نیاز به بررسی کیفی مناقصه گران دارد.لذا بررسی پیشنهاد قیمت  پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه توسط کمیته فنی وبازرگانی انجام خواهد گرفت.براین اساس پیشنهاد مناقصه گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی امتیاز لازم راکسب ننمایند، مورد بررسی قرار نمی گیرد وپاکت مربوط به تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عودت می شود وشرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسؤلیتی را ندارد.

 

                                                                                                      شرکت ارتباطات زیرساخت