مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

احداث ساختمانهای 6 ایستگاه فیبر نوری

مناقصه

99/37 , 99/47 - 99/51

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت درنظر دارد مطابق با آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به برگزاری مناقصه جهت انتخاب پیمانکاران واجد شرایط و واگذاری انجام خدمات احداث ساختمانهای 6 ایستگاه فیبر نوری با برآورد و مشخصات به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی باارزیابی کیفی به روش فشرده و از طریق بخش نامه سرجمع اقدام نماید. لذا کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و متقاضی که دارای گواهی­نامه معتبر صلاحیت پیمانکاری حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه و ساختمان و رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت کار ، رفاه و تامین اجتماعی  می­باشند، می­توانند با مراجعه به سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به نشانی www.setadiran.ir، نسبت به خرید اسناد هر مناقصه به تفکیک اقدام نمایند.

شماره فراخوان سامانه ستاد : بر اساس شماره های مندرج در جدول ذیل می باشد .

 

شش ایستگاه فیبر نوری

ردیف

ایستگاه

شماره مناقصه

برآورد کل ( ریال )

مبلغ تضمین ارجاع کار ( ریال )

بهای فروش اسناد ( ریال )

شماره فراخوان سامانه ستاد

1

کیاسر

99/37

59,240,959,781

2,962,047,989

3,500,000

2099001022000052

2

کیش

99/48

47,013,011,736

2,350,065,587

2,800,000

2099001022000053

3

بابلسر

99/47

82,813,605,003

4,140,680,250

4,900,000

2099001022000054

4

دیلم

99/49

47,628,438,139

2,381,421,907

2,800,000

2099001022000055

5

خورموج

99/50

44,225,674,773

2,211,283,739

2,600,000

2099001022000056

6

جکدان

99/51

46,328,604,651

2,316,430,233

2,800,000

2099001022000057

 

نام و نشانی مناقصه­ گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت، امورهماهنگی کمیسیون معاملات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی 17 ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه 8 دورنگار : 88466779

بهای فروش اسناد : مطابق جدول ذیل با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می­باشد که باید توسط مناقصه­ گران بابت هر مناقصه به­ طور مجزا از طریق سامانه ستاد پرداخت­ گردد.

زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: از روز سه شنبه مورخ 12/12/99 تا ساعت 19روزسه شنبه  مورخ 19/12/99

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به شرح جدول ذیل می­باشدکه مناقصه­ گران می­بایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت، بدون قید و شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانک های داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق با آئین نامه تضمین معاملات دولتی (فرم پیوست شرایط مناقصه) ضمیمه اسناد مناقصه به تفکیک برای هرمناقصه تهیه و تصویر آن را در سامانه ستاد ثبت و اصل آن را در پاکت در بسته به نشانی تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی 17 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، تحویل واحد فروش اسناد واقع در طبقه همکف نموده و رسید دریافت نماید.

نحوه ارائه پیشنهادات: مناقصه­ گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه­ گزار در شرایط مناقصه و منحصراً از طریق سامانه ستاد ثبت نمایند.

آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه­ گران می­بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت 13روز دوشنبه مورخ 16/01/1400  در سامانه ستاد ثبت نمایند و همچنین پاکت حاوی تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار و اصل گواهی امضای ثبت­ شده صاحبان مجاز امضاء را حداکثر تا ساعت 13 همان روز، تحویل واحد فروش اسناد دهند.

زمان و محل بررسی ارزیابی کیفی: ساعت13:15روزدو شنبه مورخ  16/01/1400 در محل کمیسیون معاملات و اقع در طبقه 8 اتاق 816 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت .

شرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانتنامه هیچ گونه مسولیتی ندارد . 

                                                                                                                  شرکت ارتباطات زیرساخت