مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خدمات احداث آسانسور مرکز PC کرج - استان البرز

مناقصه

99/42تجدید

زیرساخت

زیرساخت


شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای پس از انجام فرایند ارزیابی کیفی حسب مفاد آیین نامه اجرایی بند اجرایی بند ج ماده 12 به منظور انجام خدمات احداث آسانسور مرکز PCکرج واقع دراستان البرز با برآورد قیمت 8.891.441.672ریال اقدام وخدمات فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای مجوزفعالیت پیمانکاری حداقل رتبه5 ابنیه و ساختمان و5 تاسیسات و تجهیزات ازسازمان برنامه وبودجه ودارا بودن ظرفیت آزادکاری می باشند واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.setadiran.ir مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

شماره ثبتی درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) : 2099001022000051

نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت – امور هماهنگی کمیسیون معاملات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه 8 اتاق 817، دورنگار : 88466779

بهای فروش اسناد : مبلغ 700.000 ریال (هفتصد هزارریال) با احتساب9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد که باید توسط مناقصه گران از طریق سامانه مذکور پرداخت گردیده و پرینت فیش واریزی را به شماره دورنگار فوق ارسال نمایند.

زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: شروع فروش اسناد روزشنبه مورخ02/12/99 و پایان ساعت 19 روز شنبه مورخ 09/12/99 می باشد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 444.572.083ریال (چهارصد وچهل و چهار میلیون و پانصد و هفتاد ودو هزار و هشتاد و سه ریال) می باشدکه مناقصه گران می بایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت ، بدون قیدو شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانک های داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی ارائه نماید.

نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه گزار در شرایط مناقصه ومنحصراً از طریق سامانه تدارکاتی دولت ثبت نمایند.

آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت 13 روزشنبه مورخ 23/12/99 در سامانه ستاد ثبت نمایندوهمچنین پاکت حاوی تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کاررا نیز حداکثر تا زمان فوق به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه همکف ، واحد فروش اسناد تحویل دهند.

زمان و محل بررسی پیشنهادات : ساعت 15/13 روز شنبه مورخ 23/12/99 در محل کمیسیون معاملات واقع در طبقه 8 اطاق 817 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت

توضیح: باعنایت به اینکه مناقصه مذکور نیاز به بررسی کیفی مناقصه گران دارد.لذا بررسی پیشنهاد قیمت پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه توسط کمیته فنی وبازرگانی انجام خواهد گرفت.براین اساس پیشنهاد مناقصه گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی امتیاز لازم راکسب ننمایند، مورد بررسی قرار نمی گیرد وپاکت مربوط به تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عودت می شود وشرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسؤلیتی را ندارد.
شرکت ارتباطات زیرساخت