مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش 113 قلم شامل انواع لوازم وتجهیزات مخابراتی مازاد موجود در مجتمع انبارهای13و14خلیج فارس و16کردان

مزایده

99/9

زیرساخت

زیرساخت

آگهی مزایده شماره 09/99

مزایده شماره ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۲۰۰۰۰۰۸ سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد113 قلم شامل انواع لوازم وتجهیزات مخابراتی مازاد موجود در مجتمع انبارهای13و14خلیج فارس و16کردان را ازطریق مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به نشانی اینترنتی https://setadiran.ir/setad/cms/home بفروش برساند.علاقمندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) به دفاترثبت نام(لیست دفاتر و اطلاعات تماس موجود در سامانه) مراجعه و یا مرکزپشتیبانی41934 ویا57895000 تماس حاصل نمایند .

·     نام و نشانی مزایده گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت– امورهماهنگی  کمیسیون معاملات به نشانی خیابان شریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،روبروی خیابان شهید قندی ،ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت،طبقه هشتم،دورنگار : 88466779

·     زمان ومحل دریافت اسناد مزایده: منحصراً  ازروزشنبه مورخ25/11/99 تا ساعت19:00روز پنجشنبه مورخ30/11/99به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) می باشد.

·     مبلغ فروش اسنادمزایده: بهاءفروش اسناد مبلغ 700.000 ریال با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد که بایدتوسط مزایده گر ازطریق سامانه مذکور پرداخت گردد.

·     نحوه بازدیدازاقلام: مهلت رویت ازاقلام ازساعت08:30روزیکشنبه مورخ26/11/99 تا ساعت14:30روزشنبه مورخ02/12/99 می باشدکه مزایده گران پس ازدریافت اسنادمزایده ازطریق سامانه فوق با دردست داشتن رسیدپرداخت هزینه شرکت درمزایده، به نشانی:تهران،خیابان دکترشریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت،طبقه همکف،واحدپاسخگویی، اطاق فروش اسناد امورهماهنگی کمیسیون معاملات مراجعه تا نسبت به صدورمجوز تردد درانبارها برای فرد شرکت کننده ویک نفرهمراه جهت رویت اقلام موردمزایده اقدام گردد.

·     تضمین شرکت درفرآیندارجاع کارمزایده- زمان و مهلت ثبت پیشنهادها:تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار مزایده مبلغ500.000.000 ریال(پانصد میلیون ریال) می باشدکه جهت شرکت درمزایده کلیه شرکت کنندگان می بایست مبلغ مذکور را به صورت ضمانتنامه بانکی(مطابق نمونه پیوست شرایط مزایده) معتبربااعتبار اولیه3ماه ازتاریخ صدور وقابل تمدیدبرای یک دوره سه ماهه دیگروغیرقابل انتقال،غیرقابل برگشت وغیرمشروط وباقیدشماره وموضوع مزایده به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه وتصویرآن را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری واصل ضمانتنامه را بهمراه کلیه اسنادمزایده درپاکت دربسته قرارداده و تاساعت14:00روزیکشنبه مورخ17/12/99 به نشانی فوق الذکر(واحدفروش اسنادامورهماهنگی کمیسیون معاملات)تحویل نموده وهمچنین پیشنهادقیمت خودرا تاساعت14:00همان روز(روزیکشنبه مورخ17/12/99)درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نمایند.

·     بازگشایی پاکات مزایده : زمان بازگشایی پاکات مزایده ازساعت10:00روزدوشنبه مورخ 18/12/99 درمحل امور هماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه 8 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت اطاق817 می باشد.ضمناً مزایده گران جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانندبه سایتWWW.TIC.IRمراجعه ویا باشماره تلفن88112154تماس حاصل نمایند.

 

 

 

                                                                              شرکت ارتباطات زیرساخت