مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خرید تجهیزات و خدمات ایجاد شبکه DCN متمرکز

مناقصه

تجدید 99/7

زیرساخت

زیرساخت

     شرکت ارتباطات  زیرساخت  در نظر دارد  مطابق  قانون  برگزاری  مناقصات  و آئین  نامه  اجرایی  بند ج  ماده 12  قانون  برگزاری  مناقصات نسبت  به  برگزاری  مناقصه  عمومی  یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی ( به روش فشرده)  به منظور خرید تجهیزات و خدمات ایجاد شبکه DCN متمرکز با برآورد 200.000.000.000ریال (دویست میلیاردریال) اقدام وخرید فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای رتبه یک شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی و حداقل رتبه دو خدمات پشتیبانی  با اعتبار کافی به لحاظ زمانی  باشند در قالب انعقاد قرارداد واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.setadiran.ir  مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

شماره فراخوان سامانه تدارکات الکترونیک  دولت :  2099001022000046

نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت - اداره کل تدارکات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه سوم، دورنگار : 88465242

بهای فروش اسناد : مبلغ 12.000.000ریال( دوازده میلیون ریال ) با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد که باید توسط مناقصه گران از طریق سامانه مذکور پرداخت گردد.

 زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: از روز سه شنبه مورخ 14/11/99 تا ساعت 19روز سه شنبه مورخ 21/11/99

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 6,700,000,000 ریال ( شش میلیارد و هفتصد میلیون ریال ) می باشدکه مناقصه گران می بایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت ، بدون قیدو شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور و قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانکهای داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی(فرم پیوست شرایط مناقصه) ضمیمه اسناد مناقصه تهیه و تصویر آن را در سامانه ستاد ثبت و اصل آن را در پاکت در بسته حداکثر تا ساعت 13روز سه شنبه مورخ 5/12/99 به نشانی شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه همکف ، واحد فروش اسناد تحویل نموده ورسید دریافت نمایند.

نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه گزار در شرایط مناقصه و منحصراً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نمایند.

آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت 13روز سه شنبه مورخ 5/12/99 در سامانه ستاد ثبت نمایند .

زمان و محل بررسی و ارزیابی کیفی: ساعت 13:15روز سه شنبه مورخ  5/12/99 در محل کمیسیون معاملات واقع در طبقه 8 اطاق 817 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت

توضیح: باعنایت به اینکه مناقصه مذکور نیاز به بررسی کیفی مناقصه گران دارد.لذا بررسی پیشنهاد قیمت پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه توسط کمیته فنی و بازرگانی انجام خواهد گرفت.براین اساس پیشنهاد مناقصه گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی امتیاز لازم راکسب ننمایند، مورد بررسی قرار نمی گیرد و پاکت مربوط به تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عودت می شود وشرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسئولیتی‌را ندارد.

                                                                                                      شرکت ارتباطات زیرساخت