مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خدمات موزع ،کارگر انبار و راننده لیفتراک

مناقصه

99/29

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به   به منظور ارائه  خرید خدمات موزع ، کارگر انبار و راننده لیفتراک با برآورد 000/000/000/ 150 ریال( یکصدو پنجاه  میلیارد ریال ) از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای  همزمان و بصورت فشرده اقدام وخدمات فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای مجوز صلاحیت و همچنین گواهی رسمی ازوزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی می باشند در قالب انعقاد قرارداد واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.setadiran.ir  مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

شماره فراخوان سامانه تدارکات الکترونیکی­ دولت : 2099001022000044

نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت امور هماهنگی کمیسیون معاملات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه هشتم ، دورنگار : 88466779

بهای فروش اسناد : مبلغ 9.000.000ریال ( نه میلیون ریال ) با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد که باید توسط مناقصه گران از طریق سامانه مذکور پرداخت گردد.

 زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: روزچسه شنبه  مورخ 7/11/998 تا ساعت 127 روزشنبه  11/11/99

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 5.700.000.000 ریال(پنج  میلیارد و هفتصد میلیون ریال) می باشدکه مناقصه گران میبایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت ، بدون قید و شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از  بانک های داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی(فرم پیوست شرایط مناقصه) ضمیمه اسناد مناقصه تهیه وتصویر آن را در سامانه ستاد ثبت واصل آن را در پاکت در بسته به نشانی خیابان شریعتی نرسیده یه پل سیدخندان ورودی 17 شرکت ارتباطات زیر ساخت تحویل واحد فروش اسناد واقع در طبقه همکف نموده و رسید دریافت نمایید.

نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه گزار در شرایط مناقصه ومنحصراً از طریق سامانه تدارکاتی دولت ثبت نمایند.

آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت  13 روزشنبه  مورخ 25/11/99 در سامانه ستاد ثبت نمایند . و همچنین پاکت حاوی تضمین شرکت در فرایند ارجاع کارو اصل گواهی ثبت شده صاحبان امضارا حداکثر تا ساعت 13 همانروز تحویل واحد فروش اسناد بدهند.

زمان و محل بررسی و ارزیابی کیفی: ساعت  15/13/روزشنبه مورخ 25/11/99 در محل کمیسیون معاملات واقع در طبقه 8 اطاق 816 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت

توضیح: باعنایت به اینکه مناقصه مذکور نیاز به بررسی کیفی مناقصه گران دارد.لذا بررسی پیشنهاد قیمت  پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه توسط کمیته فنی وبازرگانی انجام خواهد گرفت.براین اساس پیشنهاد مناقصه گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی امتیاز لازم راکسب ننمایند، مورد بررسی قرار نمی گیرد وپاکت مربوط به تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عودت می شود وشرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسؤلیتی را ندارد.

 

                                                                                                      شرکت ارتباطات زیرساخت