مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش 149 قلم شامل انواع آهن آلات و لوازم وتجهیزات مخابراتی اسقاط موجوددرمراکز زیرساختی استان کرمانشاه

مزایده

تجدید 99/6

زیرساخت

زیرساخت

آگهی تجدیدمزایده شماره99/6

با شماره ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۲۰۰۰۰۰7  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد149 قلم شامل انواع آهن آلات و لوازم وتجهیزات مخابراتی اسقاط موجوددرمراکز زیرساختی استان کرمانشاه طبق12برگ لیست مشخصات اقلام شامل حدود40 تن آهن آلات اسقاط را ازطریق مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی WWW.SETADIRAN.IR بفروش برساند.علاقمندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) به دفاترثبت نام(لیست دفاتر و اطلاعات تماس موجود در سامانه) مراجعه و یا مرکزپشتیبانی41934 ویا57895000 تماس حاصل نمایند .

·     زمان ومحل دریافت اسناد مزایده: منحصراً ازساعت08:00روزدوشنبه مورخ22/10/99 تا ساعت19:00روز دوشنبه مورخ29/10/99 به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) می باشد.

·     مبلغ فروش اسنادمزایده: بهاءفروش اسناد مبلغ 500.000 ریال با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد که بایدتوسط مزایده گر ازطریق سامانه مذکور پرداخت گردد.

·     نحوه بازدیدازاقلام مهلت رویت ازاقلام ازساعت08:30روزدوشنبه مورخ22/10/99 تا ساعت14:00روزسه شنبه مورخ30/10/99 می باشدکه مزایده گران پس ازدریافت اسنادمزایده ازطریق سامانه فوق با دردست داشتن رسیدپرداخت هزینه شرکت درمزایده ازسامانه به نشانی: کرمانشاه- خیابان شهید بهشتی- بلوار بنت الهدی صدر- جنب بیمه دانا- اداره کل ارتباطات زیر ساخت استان کرمانشاه مراجعه و با هماهنگی (تلفن: 38243131-083)ازاقلام مذکور بازدید نمایند.( مزایده گر ویک نفرهمراه)

·     زمان و مهلت ثبت پیشنهادها: ‌کلیه مزایده گران می بایست اصل ضمانتنامه واسناد مزایده راتاساعت13:00روزیکشنبه مورخ12/11/99به نشانی فوق الذکر(واحدفروش اسنادامورهماهنگی کمیسیون معاملات)تحویل نموده وهمچنین پیشنهادقیمت خودراتاساعت13:00همان روز(یکشنبه مورخ12/11/99)درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نمایند.

·     تضمین شرکت درفرآیندارجاع کارمزایده: تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار مزایده مبلغ280.000.000 ریال (دویست وهشتاد میلیون ریال) می باشدکه جهت شرکت درمزایده کلیه شرکت کنندگان می بایست مبلغ مذکور را به صورت ضمانتنامه بانکی(مطابق نمونه پیوست شرایط مزایده) معتبربااعتبار اولیه3ماه ازتاریخ صدور وقابل تمدیدبرای یک دوره سه ماهه دیگرو غیرقابل انتقال،غیرقابل برگشت وغیرمشروط وباقیدشماره وموضوع مزایده به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه وتصویرآن را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری واصل ضمانتنامه را بهمراه کلیه اسناد مزایده به آدرس فوق تحویل نمایند.

·     بازگشایی پاکات مزایده : زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت10:30روز دوشنبه مورخ 13/11/99 ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و درمحل امور هماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه 8 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت اطاق817 می باشدضمناً مزایده گران جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانندبه سایتWWW.TIC.IRمراجعه ویابا شماره تلفن88112154تماس حاصل نمایند.

ü  توضیحات: باتوجه به اینکه وزن اقلام مزایده مشخص نیست و بصورت حدودی40تن اعلام شده لذامزایده براساس واحد وزنی(یک کیلو گرم)برگزارمی گردد ومزایده گران می بایست پیشنهاد خود را براساس قیمت یک کیلوگرم کل اقلام مزایده ارسال نمایند.که پس ازبازگشایی وتعیین نفر برنده،مزایده گرموظف است براساس وزن حدودی(000/40کیلوگرم) ومبلغ پیشنهادی مبلغی را بصورت علی الحساب واریز نمایدکه پس ازبارگیری و توزین، وزن دقیق مشخص می شودومتعاقباً بعداز خروج اقلام مورد مزایده،تسویه حساب نهایی انجام وتضمین برنده مزایده پس از اخذ مجوزهای لازم به وی مسترد می گردد.

 

 

 

                                                                              شرکت ارتباطات زیرساخت