مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش قلم شامل انواع آهن آلات، لوازم اداری وتجهیزات خارج ازرده و اسقاط موجود در مجتمع انبار8 خلیج فارس

مزایده

تجدید 99/4

زیرساخت

زیرساخت

آگهی تجدید مزایده شماره 99/4

با شماره ۱۰۹۹۰۰۱۰۲۲۰۰۰۰۰6  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد68 قلم شامل انواع آهن آلات، لوازم اداری وتجهیزات خارج ازرده و اسقاط موجود در مجتمع انبار8 خلیج فارس را ازطریق مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به نشانی اینترنتی WWW.SETADIRAN.IR بفروش برساند.علاقمندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) به دفاترثبت نام(لیست دفاتر و اطلاعات تماس موجود در سامانه) مراجعه و یا مرکزپشتیبانی41934 ویا57895000 تماس حاصل نمایند .

·     زمان ومحل دریافت اسناد مزایده: منحصراً ازساعت08:00روزشنبه مورخ13/10/99 تا ساعت19:00روزشنبه مورخ20/10/99به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) می باشد.

·     مبلغ فروش اسنادمزایده: بهاءفروش اسناد مبلغ 900.000 ریال با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد که بایدتوسط مزایده گر ازطریق سامانه مذکور پرداخت گردد.

·     نحوه بازدیدازاقلام: مهلت رویت ازاقلام ازساعت08:30روزیکشنبه مورخ14/10/99 تا ساعت14:30روزیکشنبه مورخ21/10/99 می باشدکه مزایده گران پس ازدریافت اسنادمزایده ازطریق سامانه فوق با دردست داشتن رسیدپرداخت هزینه شرکت درمزایده، به نشانی:تهران،خیابان دکترشریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت،طبقه همکف،واحدپاسخگویی، اطاق فروش اسناد امورهماهنگی کمیسیون معاملات مراجعه تا نسبت به صدورمجوز تردد درانبارها برای فرد شرکت کننده ویک نفرهمراه جهت رویت اقلام موردمزایده اقدام گردد.

·     زمان و مهلت ثبت پیشنهادها: مزایده گران می بایست اصل ضمانتنامه واسناد مزایده را تاساعت14:00روزسه شنبه مورخ30/10/99 به نشانی فوق الذکر(واحدفروش اسناد امورهماهنگی کمیسیون معاملات)تحویل نموده وهمچنین پیشنهادقیمت خودرا تاساعت14:00همان روز(روزسه شنبه مورخ30/10/99) درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نمایند.

·     تضمین شرکت درفرآیندارجاع کارمزایده: تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار مزایده مبلغ192.850.000ریال   (یکصد و نود ودومیلیون وهشتصد وپنجاه هزار ریال) می باشدکه جهت شرکت درمزایده کلیه شرکت کنندگان می بایست مبلغ مذکور را به صورت ضمانتنامه بانکی(مطابق نمونه پیوست شرایط مزایده) معتبربااعتبار اولیه3ماه ازتاریخ صدور وقابل تمدیدبرای یک دوره سه ماهه دیگرو غیرقابل انتقال،غیرقابل برگشت وغیرمشروط وباقیدشماره وموضوع مزایده به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه وتصویرآن را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری و اصل ضمانتنامه را بهمراه کلیه اسناد مزایده به آدرس فوق تحویل نمایند.

·     بازگشایی پاکات مزایده : زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت14:00روزچهارشنبه مورخ 01/11/99 درمحل امور هماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه 15 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت اطاق1509می باشد.ضمناً مزایده گران جهت کسب اطلاعات  بیشتر میتوانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن88112154 تماس حاصل نمایند.

 

                                                                              شرکت ارتباطات زیرساخت