برگزاری کلاس آموزشی احیای شیوه درست زندگی و اصلاح الگوی غذائی دراداره کل ارتباطات زیرساخت استان مازندران

کلاس آموزشی احیای شیوه درست زندگی و اصلاح الگوی غذایی با هدف افزایش دانش و آگاهی همکاران در زمینه بیماری دیابت، دهم دیماه در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان مازندران برگزار شد .

2

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل ، در این دوره آموزشی مدیر انجمن دیابت استان با بیان  الگوی مناسب غذایی ، بیماریها مطالبی را درباره سبک زندگی سالم مطرح کرد.

×