برگزاری دوره آموزشی پرسنل حفاظت فیزیکی اداره کل ارتباطات زیرساخت استان ایلام

در راستای افزایش دانش کاری و بازدهی عملکرد کارکنان , دوره آموزشی پرسنل حفاظت فیزیکی اداره کل ارتباطات زیرساخت استان ایلام در این اداره کل  برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل ؛ این دوره آموزشی که با حضور پرسنل حفاظت فیزیکی برگزار شد مطالب مختلف حراستی و امنیتی توسط مدرس اداره کل حراست آموزش داده شد .

در پايان دوره به منظور سنجش ميزان آگاهي شركت كنندگان از آنان آزمون گرفته شد .

×