نوع: مناقصه
شماره:
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

                                                                                     بسمه تعالی

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي و برگزاري فراخوان/ مناقصه 97/36

                                  (خريد خدمات احداث 18000 متر مربع انبار وساختمان های جانبی ایستگاه ماهواره بومهن   )

شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به  ارزيابي كيفي مناقصه گران به منظور خريد خدمات احداث 18000 متر مربع انبار وساختمان های  جانبی ایستگاه ماهواره بومهن   از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام و خرید خدمات فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای گواهی صلاحیت کار از سازمان برنامه وبودجه در رشته های   ابنیه با رتبه 2 و تاسیسات بارتبه 3 وبالاتر  بااعتبار لازم وکافی  به لحاظ زمانی داشته باشند در قالب انعقاد قرارداد واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به  نشانی www.setadiran.ir مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با توجه به موارد  ذیل نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد اقدام نمایند:

1- شماره ثبتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد):   200971022000028

2- نام ونشانی مناقصه گزار: شرکت ارتباطات زیرساخت - به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه همکف، واحد فروش اسناد، دورنگار : 88465433

3-بهای فروش اسناد : رایگان می باشد.

4- زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: تا ساعت  12 روز پنج شنبه  مورخ 13 / 10 /97 

5-آخرین مهلت ثبت  پیشنهادات در سامانه ستاد: مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 29/10/97 در سامانه ستاد ثبت نماید

6-زمان ومحل بررسی ارزیابی کیفی: ازساعت 9 صبح روزیکشنبه  مورخ  30 / 10/97 درمحل امور هماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه 15 اتاق1509 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت

پس از ارزیابی کیفی وبررسی اسناد ومستندات براساس مقررات از شرکتهای واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.بدیهی است ارائه مدارک هیچگونه حقی رابرای متقاضیان ایجاد نخواهدکرد.

                                                                                             شرکت ارتباطات زیرساخت

×