نوع: مناقصه
شماره: تجدید 97/15
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران به منظور خرید تجهیزات و خدمات جهت بهسازی مرکز دیتای ساختمان انقلاب اسلامی بصورت کلید در دست از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام و خرید تجهیزات و انجام خدمات فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای گواهینامه معتبر انفورماتیک در رشته شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی با رتبه 1 از سازمان برنامه و بودجه کشور ، با اعتبارلازم وکافی به لحاظ زمانی در قالب قرارداد واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.setadiran.ir  مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با توجه به موارد ذیل نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند:

1-شماره ثبتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد):  200971022000025

2- نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت –به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه همکف ، واحد فروش اسناد ، دورنگار : 88465433

3-بهای فروش اسناد : رایگان می باشد.

4- زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: تا ساعت  16 روزشنبه مورخ 15/10/97

5-آخرین مهلت ثبت  پیشنهادات در سامانه ستاد: مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شاخص ارزیابی کیفی تا ساعت 16 روز شنبه  مورخ 29/10/97 در سامانه ستاد ثبت نماید .

6-زمان ومحل بررسی ارزیابی کیفی: ساعت9 صبح روز یکشنبه مورخ 30/10/97 درمحل امور هماهنگی  کمیسیون معاملات واقع درطبقه 15اتاق1509 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت .

پس از ارزیابی کیفی و بررسی اسناد و مستندات براساس مقررات از شرکتهای واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.  بدیهی است ارائه مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

 

                                                                                                 

              شرکت ارتباطات زیرساخت

×