نوع: مناقصه
شماره: 97/9
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به  ارزيابي كيفي مناقصه گران به منظور خريد وحمل وتحویل 31000 متر سیم وکابل برق افشان  از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام و خرید و انجام خدمات فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای تائیدیه پژوهشگاه  نیرو  وگواهی استاندارد  IEC60502-1 بااعتبار لازم وکافی  به لحاظ زمانی داشته باشند در قالب انعقاد قرارداد واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به  نشانی www.setadiran.ir مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با توجه به موارد  ذیل نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد اقدام نمایند:

1- شماره ثبتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد):    2009711022000023

2- نام ونشانی مناقصه گزار: شرکت ارتباطات زیرساخت - به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه همکف، واحد فروش اسناد، دورنگار : 88465433

3-بهای فروش اسناد : رایگان می باشد.

4- زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: تا ساعت  16 روز دوشنبه  مورخ 26/ 9/97 

5-آخرین مهلت ثبت  پیشنهادات در سامانه ستاد: مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت 16 روزسه شنبه مورخ  11/ 10/97 در سامانه ستاد ثبت نماید

6-زمان ومحل بررسی ارزیابی کیفی: ازساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 12/10/97 درمحل امور هماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه 15 اتاق1509 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت

پس از ارزیابی کیفی وبررسی اسناد ومستندات براساس مقررات از شرکتهای واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.بدیهی است ارائه مدارک هیچگونه حقی رابرای متقاضیان ایجاد نخواهدکرد.

                                                                                                                         شرکت ارتباطات زیرساخت

 

×