نوع: مناقصه
شماره: 97/37
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران به منظور انجام خدمات موزع،کارگرانباروراننده لیفتراک اقدام وخدمات فوق را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای به اشخاص حقوقي واجد شرايط كه داراي مجوزفعالیت ازسوی وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی می باشندرادر قالب انعقاد قرارداد واگذار نماید. لذا واجدين شرايط جهت کسب اطلاعات بیشتربه نشانیwww.setadiran.ir مراجعه وازدرگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) باتوجه به مواردذیل نسبت به تهیه اسناداقدام نمایند:

1-شماره ثبتی درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد): 200971022000018  

2-نام ونشانی مناقصه گزار:شرکت ارتباطات زیرساخت به نشانی خیابان شریعتی-نرسیده به پل سیدخندان-روبروی خیابان شهیدقندی-ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت- دورنگار88466779

3-بهای فروش اسناد:رایگان می باشد.

4-زمان ومهلت دریافت اسنادازسامانه ستاد:تاساعت16روزدوشنبه مورخ12/9/97

5-آخرین مهلت ثبت پیشنهادات درسامانه ستاد:مناقصه گران می بایست پیشنهادات خودراطبق اسنادموردنیازاعلام شده درسامانه تاساعت16روزسه شنبه مورخ27/9/97درسامانه ثبت نمایند.

6-زمان ومحل بررسی ارزیابی کیفی:ساعت 9 صبح روزچهارشنبه مورخ28/9/97درمحل امورهماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبق 15 اتاق1509 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت .

پس ازارزیابی کیفی وبررسی اسنادومستندات براساس مقررات ازشرکتهای واجدشرایط برای دریافت اسنادمناقصه دعوت بعمل خواهدآمد.بدیهی است ارائه مدارک هیچگونه حقی رابرای متقاضیان ایجادنخواهدکرد.

 

 

                                                                                                                                شركت ارتباطات زيرساخت

 

×