نوع: مناقصه
شماره: 97/18
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران بمنظور  خريدخدمات طرح ونيرو رساني وتجهيز وراه اندازي پست برق  PCنائين اقدام وخدمات فوق را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای به اشخاص حقوقي واجد شرايط ومورد تائيد برق منطقه اي اصفهان كه داراي حداقل رتبه 3 رشته نيرو ازسازمان برنامه وبودجه مي باشند در قالب انعقاد قرارداد واگذار نماید. لذا واجدين شرايط جهت کسب اطلاعات بیشتربه نشانیwww.setadiran.ir مراجعه واز درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) باتوجه به مواردذیل نسبت به تهیه اسناداقدام نمایند:

1-شماره ثبتی درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد): 200971022000020   

2-نام ونشانی مناقصه گزار: شرکت ارتباطات زیرساخت به نشانی خیابان شریعتی- نرسیده به پل سیدخندان- روبروی خیابان شهیدقندی- ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت- دورنگار88466779

3-بهای فروش اسناد: رایگان می باشد.

4-زمان ومهلت دریافت اسنادازسامانه ستاد: تاساعت 12 روز شنبه مورخ 10/9/97    

5-آخرین مهلت ثبت پیشنهادات درسامانه ستاد: مناقصه گران می بایست پیشنهادات خودراطبق اسناد مورد نیاز اعلام شده درسامانه تاساعت 16 روز يكشنبه مورخ 25/9/97  درسامانه ثبت نمایند.

6-زمان ومحل بررسی ارزیابی کیفی: ساعت 9 صبح روزدوشنبه مورخ 26/ 9/97 درمحل امورهماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبق 15 اتاق1509 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت .

پس ازارزیابی کیفی وبررسی اسنادومستندات براساس مقررات ازشرکتهای واجدشرایط برای دریافت اسنادمناقصه دعوت بعمل خواهدآمد.بدیهی است ارائه مدارک هیچگونه حقی رابرای متقاضیان ایجادنخواهدکرد.

 

 

 

                                                                                                                                   شركت ارتباطات زيرساخت

 

×