برگزاری دوره آموزشی پرسنل حفاظت فیزیکی اداره کل ارتباطات زیرساخت استان اصفهان

   در راستای افزایش دانش کاری و بازدهی عملکرد کارکنان، دوره آموزشی پرسنل حفاظت فیزیکی اداره کل ارتباطات زیرساخت استان اصفهان با عنوان "تكريم ارباب رجوع، روش هاي مقابله با جمع آوري اطلاعات توسط دشمن از طريق تخليه تلفني" بیست و دوم آبان در محل این اداره کل برگزار شد.

اصفهان

این دوره آموزشی که با حضور نگهبانان بخش خصوصي، قراردادي و انتظامي این اداره كل تشکیل شد مطالب مختلف حراستی و امنیتی توسط مدرس اداره کل حراست آموزش داده شد.          

×