نوع: مناقصه
شماره: 97/33
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه 33/97

مناقصه شماره 200971022000015

 (خريد نرم افزارها و راه حل ها ي مورد نياز جهت سيستم جامع OSS/BSS و انجام خدمات نصب ، راه اندازي و بهره برداري و نگهداري و تامين تجهيزات )

    شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي  مناقصه گران به منظور خريد نرم افزارها و راه حل ها ي مورد نياز جهت سيستم جامع OSS/BSS و انجام خدمات نصب ، راه اندازي و بهره برداري و نگهداري و تامين تجهيزات از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام و خدمات فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای گواهينامه معتبر انفورماتيك در رشته توليد و پشتيباني نرم افزارهاي سفارش مشتري، امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و شبکه داده‌ها‌ی رایانه ای و مخابراتی با رتبه يك و در رشته خدمات پشتیبانی با حداقل رتبه سه باشند، در قالب قرارداد واگذار نماید

 لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات  بیشتر به   نشانی   www.setadiran.ir    مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با توجه به موارد ذيل نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند:

1- نام و نشاني مناقصه گزار : شركت ارتباطات زيرساخت – اداره كل تداركات به نشاني خيابان شريعتي ، نرسيده به پل سيدخندان ، روبروی خيابان شهيد قندي ، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه همكف، دورنگار : 88466779 –  تلفن : 88112131

2- بهاي فروش اسناد :  رايگان می باشد.

3-زمان و مهلت دريافت اسناد از سامانه ستاد: تا ساعت 16 روزشنبه مورخ 19/8/97

4-آخرين مهلت ثبت  پيشنهادات در سامانه ستاد: مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت 16  روز شنبه مورخ 3/9/97  در سامانه ستاد ثبت نماید .

5-زمان ومحل بررسی ارزیابی کیفی: از ساعت 9  صبح روز دو شنبه مورخ 5/9/97 درمحل امور هماهنگی  كميسيون معاملات واقع درطبقه 15اتاق1509 ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت .

پس از ارزیابی کیفی و بررسی اسناد و مستندات براساس مقررات از شرکتهای واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.  بدیهی است ارائه مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

 

                                                                                                         شركت ارتباطات زير ساخت

×