نوع: مناقصه
شماره: تجدید 97/4
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

   شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به  ارزيابي كيفي مناقصه گران به منظورخرید ، بارگیری ، حمل وتخلیه وتحویل به انبار چهل دستگاه پكيج 20تن بالازن وپائین زن باكندانسورهاي مربوطه از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام و خرید دستگاه ها و انجام خدمات فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای مجوز معتبر به لحاظ زمانی در زمینه تهیه وتولیدپکیج  از وزارت صنعت ومعدن وتجارت داشته باشند در قالب قرارداد واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به  نشانی www.setadiran.ir مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با توجه به موارد  ذیل نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد اقدام نمایند:

1- شماره ثبتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  200971022000011

2- نام ونشانی مناقصه گزار: شرکت ارتباطات زیرساخت - به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه همکف، واحد فروش اسناد، دورنگار : 88465433

3-بهای فروش اسناد : رایگان می باشد.

4- زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: تا ساعت  16 روزچهارشنبه   مورخ 25/ 07/97 

5-آخرین مهلت ثبت  پیشنهادات در سامانه ستاد: مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت 16 روزشنبه مورخ  12/  08/97 در سامانه ستاد ثبت نماید .

6-زمان ومحل بررسی ارزیابی کیفی: ساعت9 صبح روزیکشنبه  مورخ 13/08/97درمحل امور هماهنگی  کمیسیون معاملات واقع درطبقه 15اتاق1509 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت

پس از ارزیابی کیفی و بررسی اسناد و مستندات براساس مقررات از شرکتهای واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.  بدیهی است ارائه مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

                                                                                                                           شرکت ارتباطات زیرساخت

×