نوع: مناقصه
شماره: 97/19
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه شماره  19/97

( خدمات نگهداري تأسيسات ساختمان هاي استانهاي تهران والبرز )     

                                             

شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران بمنظور خدمات نگهداري تأسيسات ساختمان هاي استانهاي تهران والبرز اقدام وخدمات فوق را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای به اشخاص حقوقي واجد شرايط كه داراي مجوزفعالیت پیمانکاری دررشته  تأسيسات يا ابنيه ازسازمان برنامه وبودجه مي باشند در قالب انعقاد قرارداد واگذار نماید. لذا واجدين شرايط جهت کسب اطلاعات بیشتربه نشانیwww.setadiran.ir مراجعه وازدرگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) باتوجه به مواردذیل نسبت به تهیه اسناداقدام نمایند:

1-شماره ثبتی درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد): 200971022000009    

2-نام ونشانی مناقصه گزار: شرکت ارتباطات زیرساخت به نشانی خیابان شریعتی- نرسیده به پل سیدخندان- روبروی خیابان شهیدقندی- ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت- دورنگار88466779

3-بهای فروش اسناد: رایگان می باشد.

4-زمان ومهلت دریافت اسنادازسامانه ستاد: تاساعت 12 روز شنبه مورخ 7/7/97

5-آخرین مهلت ثبت پیشنهادات درسامانه ستاد: مناقصه گران می بایست پیشنهادات خودراطبق اسنادموردنیازاعلام شده درسامانه تاساعت  16 روز شنبه  مورخ 21/7/97  درسامانه ثبت نمایند.

6-زمان ومحل بررسی ارزیابی کیفی: ساعت 9 صبح روز يكشنبه  مورخ 22/7/97 درمحل امورهماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبق 15 اتاق1509 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت .

پس ازارزیابی کیفی وبررسی اسنادومستندات براساس مقررات ازشرکتهای واجدشرایط برای دریافت اسنادمناقصه دعوت بعمل خواهدآمد.بدیهی است ارائه مدارک هیچگونه حقی رابرای متقاضیان ایجادنخواهدکرد.

 

 

 

                                                                                                                   شركت ارتباطات زيرساخت

×