نوع: مناقصه
شماره: 97/13
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه شماره 13/97

( خدمات نصب وراه اندازی دکل وآنتن وفیدر)     

                                             

شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران بمنظور خدمات نصب وراه اندازی دکل وآنتن وفیدراقدام وخدمات فوق را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای به اشخاص حقوقي واجد شرايط كه داراي مجوزفعالیت پیمانکاری دررشته ارتباطات ازسازمان برنامه وبودجه بارتبه 4 وبالاترمي باشند در قالب انعقاد قرارداد واگذار نماید. لذا واجدين شرايط جهت کسب اطلاعات بیشتربه نشانیwww.setadiran.ir مراجعه وازدرگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) باتوجه به مواردذیل نسبت به تهیه اسناداقدام نمایند:

1-شماره ثبتی درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد):200971022000007 

2-نام ونشانی مناقصه گزار:شرکت ارتباطات زیرساخت به نشانی خیابان شریعتی-نرسیده به پل سیدخندان-روبروی خیابان شهیدقندی-ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت- دورنگار88466779

3-بهای فروش اسناد:رایگان می باشد.

4-زمان ومهلت دریافت اسنادازسامانه ستاد:تاساعت 16روزیکشنبه مورخ18/6/97

5-آخرین مهلت ثبت پیشنهادات درسامانه ستاد:مناقصه گران می بایست پیشنهادات خودراطبق اسنادموردنیازاعلام شده درسامانه تاساعت16روزدوشنبه مورخ2/7/97درسامانه ثبت نمایند.

6-زمان ومحل بررسی ارزیابی کیفی:ساعت 9 صبح روزسه شنبه مورخ3/7/97درمحل امورهماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبق 15 اتاق1509 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت .

پس ازارزیابی کیفی وبررسی اسنادومستندات براساس مقررات ازشرکتهای واجدشرایط برای دریافت اسنادمناقصه دعوت بعمل خواهدآمد.بدیهی است ارائه مدارک هیچگونه حقی رابرای متقاضیان ایجادنخواهدکرد.

 

 

                                                                                                                   شركت ارتباطات زيرساخت

×