نوع: مناقصه
شماره: 97/16
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي(فشرده)/ مناقصه شماره 97/16

( انجام خدمات خودرویی)                                                    

شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران بمنظور خدمات خودرویی باراننده از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي اقدام وخدمات فوق را به اشخاص حقوقي واجد شرايط كه داراي مجوزفعالیت وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی مي باشند در قالب انعقاد قرارداد واگذار نماید. لذا واجدين شرايط جهت كسب اطلاعات بيشتر به نشاني www.setadiran.ir  مراجعه واز طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند.

شماره ثبتی درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد): 200971022000008

نام و نشاني مناقصه گزار : شركت ارتباطات زيرساخت – اداره كل تداركات به نشاني خيابان شريعتي ، نرسيده به پل سيدخندان ، روبروي خيابان شهيد قندي ، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه اول، دورنگار : 88112147

بهاي فروش اسناد : مبلغ 5.000.000 ریال ( پنج میلیون ریال ) با احتساب9% ماليات بر ارزش افزوده مي باشد كه بايد توسط مناقصه گران از طريق سامانه مذكور پرداخت گردد.

 زمان و مهلت دريافت اسناد از سامانه ستاد: تا ساعت  12روز دوشنبه مورخ 12/6/97

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 3.212.000.000 ريال(سه میلیاردودویست ودوازده ميليون ريال) مي باشدكه مناقصه گران ميبايست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانكي غيرقابل برگشت ، بدون قيدو شرط و با مدت اعتبار اوليه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمديد بنا به درخواست مناقصه گزار براي يك دوره سه ماهه ديگر توسط يكي از بانك هاي داخلي به نام شركت ارتباطات زيرساخت و مطابق آئين نامه تضمين معاملات دولتي(فرم پيوست شرايط مناقصه) ضميمه اسناد مناقصه تهيه وتصوير آن را در سامانه ستاد ثبت واصل آن را در پاكت در بسته تحويل امور هماهنگي كميسيون معاملات نموده ورسيد دريافت نمايد.

نحوه ارائه پيشنهادات : مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوي مناقصه گزار در شرايط مناقصه ومنحصراً از طريق سامانه تداركاتي دولت ثبت نمايند.

آخرين مهلت ثبت پيشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را طبق اسناد مورد نياز اعلام شده در شرايط مناقصه تا ساعت12روزدوشنبه مورخ26/6/97در سامانه ستاد ثبت نمايندوهمچنين پاكت حاوي تضمين شركت در فرآیند ارجاع كاررا نیز حداكثر تا زمان فوق  به نشاني خیابان شريعتي، نرسيده به پل سيدخندان، روبروي خيابان شهيد قندي، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت، طبقه همكف ، واحد فروش اسناد تحويل دهند.

زمان و محل بررسي و ارزيابي كيفي: ساعت 14روزدوشنبه مورخ26/6/97 در محل كميسيون معاملات واقع در طبقه 15 اطاق 1509 ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت

توضيح: باعنايت به اينكه مناقصه مذكور نياز به بررسي كيفي مناقصه گران دارد.لذا بررسي پيشنهاد قيمت  پس از انجام ارزيابي كيفي مناقصه توسط كميته فني وارزيابي انجام خواهد گرفت.براين اساس پيشنهاد مناقصه گراني كه در مرحله ارزيابي كيفي امتياز لازم راكسب ننمايند، مورد بررسي قرار نمي گيرد وپاكت مربوط به تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عودت مي شود وشركت ارتباطات زير ساخت در خصوص بهاي فروش اسناد و هزينه اخذ ضمانت نامه هيچگونه مسؤليتي را ندارد.

 

 

                                                                                                                                     شركت ارتباطات زيرساخت

×