مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمات:

1- آخرین روزنامه رسمی  که شامل نام صاحبان امضا مجاز که دوسال از زمان انتشار آن نگذشته باشد

2-  اساسنامه

3- پروانه فعالیت

4- تکمیل فرم پولشویی

5-تصویر کارت ملی و شناسنامه صاحبان امضا

6-معرفی یک نماینده با ذکر شماره تلفن جهت هماهنگی ها لازم

×