نوع: مناقصه
شماره: 97/14
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران بمنظور نگهداري وراهبري تأسيسات ساختمانهاي اداري از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي اقدام وخدمات فوق را به اشخاص حقوقي واجد شرايط كه داراي گواهينامه صلاحيت پيمانكاري با حداقل رتبه 5 تأسيسات وبالاتر از سازمان برنامه وبودجه كشور وهمچنين گواهي صلاحيت وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعي مي باشند در قالب انعقاد قرارداد واگذار نماید. لذا واجدين شرايط جهت كسب اطلاعات بيشتر به نشاني www.setadiran.ir  مراجعه واز طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند.

نام و نشاني مناقصه گزار : شركت ارتباطات زيرساخت – اداره كل تداركات وپشتيباني به نشاني خيابان شريعتي ، نرسيده به پل سيدخندان ، روبروي خيابان شهيد قندي ، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه اول، دورنگار : 88112147

بهاي فروش اسناد : مبلغ 1.500.000ريال ( يك ميليون وپانصد هزار ريال ) با احتساب 9% ماليات بر ارزش افزوده مي باشد كه بايد توسط مناقصه گران از طريق سامانه مذكور پرداخت گردد.

 زمان و مهلت دريافت اسناد از سامانه ستاد: تا ساعت  24 روز يكشنبه  مورخ 24/4/97 

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 1.150.000.000ريال(يك ميلياردو صدوپنجاه ميليون ريال) مي باشدكه مناقصه گران ميبايست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانكي غيرقابل برگشت ، بدون قيدو شرط و با مدت اعتبار اوليه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمديد بنا به درخواست مناقصه گزار براي يك دوره سه ماهه ديگر توسط يكي از بانك هاي داخلي به نام شركت ارتباطات زيرساخت و مطابق آئين نامه تضمين معاملات دولتي(فرم پيوست شرايط مناقصه) ضميمه اسناد مناقصه تهيه وتصوير آن را در سامانه ستاد ثبت واصل آن را در پاكت در بسته تحويل امور هماهنگي كميسيون معاملات نموده ورسيد دريافت نمايد.

نحوه ارائه پيشنهادات : مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوي مناقصه گزار در شرايط مناقصه ومنحصراً از طريق سامانه تداركاتي دولت ثبت نمايند.

آخرين مهلت ثبت پيشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را طبق اسناد مورد نياز اعلام شده در شرايط مناقصه تا ساعت  16 روز دوشنبه  مورخ 8/5/97 در سامانه ستاد ثبت نمايندوهمچنين پاكت حاوي تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را حداكثر تا ساعت 16 همان روز  به نشاني شريعتي، نرسيده به پل سيدخندان، روبروي خيابان شهيد قندي، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت، طبقه همكف ، واحد فروش اسناد تحويل دهند.

زمان و محل بررسي و ارزيابي كيفي: ساعت  9  صبح روز چهارشنبه مورخ 10/5/97 در محل كميسيون معاملات واقع در طبقه 15 اطاق 1509 ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت

توضيح: باعنايت به اينكه مناقصه مذكور نياز به بررسي كيفي مناقصه گران دارد.لذا بررسي پيشنهاد قيمت  پس از انجام ارزيابي كيفي مناقصه توسط كميته فني وارزيابي انجام خواهد گرفت.براين اساس پيشنهاد مناقصه گراني كه در مرحله ارزيابي كيفي امتياز لازم راكسب ننمايند، مورد بررسي قرار نمي گيرد وپاكت مربوط به تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عودت مي شود وشركت ارتباطات زير ساخت در خصوص بهاي فروش اسناد و هزينه اخذ ضمانت نامه هيچگونه مسؤليتي را ندارد.

 

                                                                                                      شركت ارتباطات زيرساخت

×