نوع: مناقصه
شماره: تجدید 97/5
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

    شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي  مناقصه گران به منظور خرید ، بارگیری ، حمل وتخلیه وتحویل 410 دستگاه کولر گازی اسپیلیت سرمایشی وگرمایشی  Heat pump از نوع اینورتردار ودور ثابت با کمپرسور تروپیکال باكندانسورهاي مربوطه اقدام نموده و پاكات مناقصه شركت كنندگاني كه امتياز لازم را در ارزيابي كيفي كسب نمايند را بازگشايي نموده و پس ازتعيين برنده مناقصه، نسبت به واگذاري خرید فوق در قالب انعقاد قرارداد به شركت هاي واجد شرايط داراي مجوزصلاحيت وزارت صنعت ، معدن وتجارت یا مناطق آزاد یاویژه(پروانه توليد و يا نمايندگي رسمي توليدكننده معتبرداخلی) با اعتبار كافي به لحاظ زماني واگذارنمايد لذا از كليه شركتهاي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.

نام و نشاني مناقصه گزار : شركت ارتباطات زيرساخت - اداره كل تداركات به نشاني خيابان شريعتي ، نرسيده به پل سيدخندان ، روبروي خيابان شهيد قندي ، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه اول ، دورنگار : 88112147

بهاي فروش اسناد : مبلغ  2.000.000 ريال (دومیلیون ريال) با احتساب 9% ماليات بر ارزش افزوده مي باشد كه بايد توسط مناقصه گران به حساب 4001048304023369 41010000 IRشركت ارتباطات زيرساخت نزد بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران واريز و اصل فيش را به همراه معرفينامه جهت دريافت اسناد تحويل نمايند .

محل دريافت اسناد : ساختمان مركزي ارتباطات زيرساخت ، طبقه همکف، واحد فروش اسناد با تلفن تماس88113636

زمان و مهلت دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهي تا ساعت 16روزدوشنبه مورخ  21/03/97

نوع ومبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 1.400.000.000 ريال (یک میلیاردوچهارصد ميليون ريال) مي باشدكه مناقصه  گران مي بايست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانكي غيرقابل برگشت ، بدون قيد شرط و با مدت اعتبار اوليه سه ماه از تاریخ صدور و قابل تمديد بنا به درخواست مناقصه گزار براي يك دوره سه ماهه ديگر توسط يكي از بانك هاي داخلي به نام شركت ارتباطات زيرساخت و مطابق آئين نامه تضمين معاملات دولتي (فرم پيوست شرايط مناقصه) ضميمه اسناد مناقصه در پاكت الف تحويل نمايند .

نحوه ارائه پيشنهادات : مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را در چهارپاكت :

  1. پاكت ارزيابي كيفي : شامل مستندات مورد نياز قيد شده دراسناد فراخوان مناقصه
  2. پاكت الف : حاوي تضمين شركت در فرايند ارجاع كار .
  3. پاكت ب : حاوي اسناد مناقصه ، مدارك و مستندات مورد نياز مندرج در شرايط مناقصه

4 -  پاكت ج : حاوي پيشنهاد قيمت

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات : تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 05/04/97

محل و زمان بازگشايي پاكات فراخوان و مناقصه : ساعت 9 صبح روز چهار شنبه  مورخ  06/ 04/97 درمحل كميسيون معاملات واقع درطبقه 15 اتاق 1509 ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت (نحوه بازگشائی پاکات فراخوان و مناقصه مطابق باشرایط مناقصه میباشد)

توضيح : پاكات الف – ب- ج مناقصه گراني كه در مرحله ارزيابي كيفي امتياز لازم را كسب ننمايند ، بازگشائي نگرديده و به مناقصه گران عودت ميگردد. و شركت ارتباطات زير ساخت در خصوص بهاي فروش اسناد و هزينه اخذ ضمانت نامه هيچگونه مسؤليتي را ندارد.

 

                                                                                                                                          شركت ارتباطات زير ساخت

×