نوع: مناقصه
شماره: تجدید 97/4
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

    شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي  مناقصه گران به منظورخرید ، بارگیری ، حمل وتخلیه وتحویل به انبار چهل دستگاه پكيج 20تن بالازن وپائین زن باكندانسورهاي مربوطه اقدام نموده و پاكات مناقصه شركت كنندگاني كه امتياز لازم رادر ارزيابي كيفي كسب نمايند را بازگشايي نموده و پس ازتعيين برنده مناقصه، نسبت به واگذاري خدمات فوق در قالب انعقاد قراردادبه شركت هاي واجد شرايط دارای مجوز معتبربه لحاظ زمانی در زمینه تهیه وتولیدپکیج  از وزارت صنعت ومعدن وتجارت داشته باشند  واگذار نمايد. .لذا از كليه شركتهاي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.

نام و نشاني مناقصه گزار : شركت ارتباطات زيرساخت – اداره كل تداركات به نشاني خيابان شريعتي ، نرسيده به پل سيدخندان ، روبروي خيابان شهيد قندي ، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه اول، دورنگار : 88112147

بهاي فروش اسناد : مبلغ  000/500/3 ريال (سه میلیون وپانصد هزار ريال) با احتساب 9% ماليات بر ارزش افزوده مي باشد كه بايد توسط مناقصه گران به حساب 4001048304023369 41010000 IRشركت ارتباطات زيرساخت نزد بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران واريز و اصل فيش را به همراه معرفينامه جهت دريافت اسناد تحويل نمايند .

محل دريافت اسناد : ساختمان مركزي ارتباطات زيرساخت ، طبقه همکف، واحد فروش اسناد با تلفن تماس88113636

زمان و مهلت دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهي تا ساعت 16روز دوشنبه  مورخ  21/03/97

نوع ومبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 000/000/640/2 ريال ( دومیلیاردوششصد وچهل ميليون ريال) مي باشدكه مناقصه  گران مي بايست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانكي غيرقابل برگشت ، بدون قيد شرط و با مدت اعتبار اوليه سه ماه از تاریخ صدور و قابل تمديد بنا به درخواست مناقصه گزار براي يك دوره سه ماهه ديگر توسط يكي از بانك هاي داخلي به نام شركت ارتباطات زيرساخت و مطابق آئين نامه تضمين معاملات دولتي (فرم پيوست شرايط مناقصه) ضميمه اسناد مناقصه در پاكت الف تحويل نمايند .

نحوه ارائه پيشنهادات : مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را در چهارپاكت :

  1. پاكت ارزيابي كيفي ، شامل مستندات مورد نياز قيد شده دراسناد فراخوان مناقصه .
  2. پاكت الف : حاوي تضمين شركت در فرايند ارجاع كار .
  3. پاكت ب : حاوي اسناد مناقصه ، مدارك و مستندات مورد نياز مندرج در شرايط مناقصه .

4 -  پاكت ج : حاوي پيشنهاد قيمت.

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات : تا ساعت 16 روزسه شنبه مورخ 05/04/97

محل و زمان بازگشايي پاكات فراخوان ومناقصه : ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخ 06 /04/97 درمحل كميسيون معاملات واقع درطبقه  15  اتاق 1509 ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت (نحوه بازگشائی پاکات فراخوان و مناقصه مطابق باشرایط مناقصه میباشد)

توضيح : پاكات الف – ب- ج مناقصه گراني كه در مرحله ارزيابي كيفي امتياز لازم را كسب ننمايند ، بازگشائي نگرديده و به مناقصه گران عودت ميگردد. و شركت ارتباطات زير ساخت در خصوص بهاي فروش اسناد و هزينه اخذ ضمانت نامه هيچگونه مسؤليتي را ندارد.

 

                                                                                                                                          شركت ارتباطات زير ساخت

×