به آگاهی می رساند :

اطلاعات مربوط به شرح وظایف سازمانی که در ادامه می آید مربوط به چارت قدیمی شرکت است  و دستورالعمل مصوب چارت جدید به زودی در همین بخش به روز رسانی خواهد شد.

جهت دریافت شرح وظایف سازمانی (چارت قدیم) شرکت اینجا را کلیک نمائید.

×