نوع: مناقصه
شماره: 97/11
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت انجام خدمات امورپشتيباني اداري وخدماتي استانها اقدام نموده و پاكات مناقصه شركت كنندگاني كه امتياز لازم را در ارزيابي كيفي كسب نمايند را بازگشايي نموده و پس از تعيين برنده مناقصه ، نسبت به واگذاري خدمات فوق در قالب انعقاد قرارداد به شركت هاي واجد شرايط وداراي مجوز فعاليت معتبرازسوي وزارت تعاون،كارورفاه اجتماعي مرتبط با موضوع مناقصه اقدام نمايد.

نام و نشاني مناقصه گزار : شركت ارتباطات زيرساخت به نشاني خيابان شريعتي ، نرسيده به پل سيدخندان ، روبروي خيابان شهيد قندي ، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه اول، دورنگار : 88112147

بهاي فروش اسناد : مبلغ5.500.000 ريال (پنج ميليون وپانصدهزارريال) با احتساب 9 % ماليات بر ارزش افزوده مي باشد كه بايد توسط مناقصه گران به شماره شباIR410100004001048304023369 به نام شركت ارتباطات زيرساخت نزد بانك مرکزی جمهوری اسلامی واريز و اصل فيش را به همراه معرفينامه جهت دريافت اسناد تحويل نمايند.

محل دريافت اسناد : ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه همكف،دبيرخانه مركزي

زمان و مهلت دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهي تا ساعت 16روزدوشنبه مورخ10/2/97

نوع ومبلغ تضمين شركت در فرآيندارجاع كار : مبلغ تضمين شركت در فرآيندارجاع كار3.350.000.000ريال( سه ميلياردوسیصدوپنجاه ميليون ريال) ميباشدكه مناقصه گران ميبايست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانكي غيرقابل برگشت ، بدون قيد شرط و با مدت اعتبار اوليه سه ماه از تاريخ صدور و قابل تمديد بنا به درخواست مناقصه گزار براي يك دوره سه ماهه ديگر توسط يكي از بانك هاي داخلي به نام شركت ارتباطات زيرساخت و مطابق آئين نامه تضمين معاملات دولتي (فرم پيوست شرايط مناقصه) ضميمه اسناد مناقصه در پاكت الف تحويل نمايند .

نحوه ارائه پيشنهادات : مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را در چهارپاكت به شرح ذيل تحويل نمايند:

1-پاكت ارزيابي كيفي ، شامل مستندات مورد نياز قيد شده دراسنادارزيابي مناقصه

2-پاكت الف : حاوي تضمين شركت درفرآيندارجاع كار

3-پاكت ب : حاوي اسناد مناقصه ، مدارك و مستندات مورد نياز مندرج در شرايط مناقصه

4-پاكت ج : حاوي پيشنهاد قيمت

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات : تا ساعت 12روزسه شنبه مورخ25/2/97

محل و زمان بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي : ساعت 14 روزسه شنبه مورخ25/2/97در محل كميسيون معاملات واقع در طبقه 15 ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت(زمان بازگشايي پاكات مناقصه متعاقبا با ارسال دعوتنامه اعلام ميگردد)

توضيح:  پاكات مناقصه گراني كه در مرحله ارزيابي كيفي امتياز لازم را كسب ننمايند ، بازگشائي نگرديده و به مناقصه گران عودت ميگردد. و شركت ارتباطات زير ساخت در خصوص بهاي فروش اسناد و هزينه اخذ ضمانت نامه هيچگونه مسؤليتي را ندارد.   

 

                                                                             

                                                                                                                                      شركت ارتباطات زير ساخت

×