نوع: مناقصه
شماره: 97/10
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت انجام خدمات امورپشتيباني اداري اقدام نموده و پاكات مناقصه شركت كنندگاني كه امتياز لازم را در ارزيابي كيفي كسب نمايند را بازگشايي نموده و پس از تعيين برنده مناقصه ، نسبت به واگذاري خدمات فوق در قالب انعقاد قرارداد به شركت هاي واجد شرايط وداراي مجوز فعاليت معتبرازسوي وزارت تعاون،كارورفاه اجتماعي مرتبط با موضوع مناقصه اقدام نمايد.

نام و نشاني مناقصه گزار : شركت ارتباطات زيرساخت به نشاني خيابان شريعتي ، نرسيده به پل سيدخندان ، روبروي خيابان شهيد قندي ، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه اول، دورنگار : 88112147

بهاي فروش اسناد : مبلغ7.000.000 ريال (هفت ميليون ريال) با احتساب 9 % ماليات بر ارزش افزوده مي باشد كه بايد توسط مناقصه گران به شماره شباIR410100004001048304023369 به نام شركت ارتباطات زيرساخت نزد بانك مرکزی جمهوری اسلامی واريز و اصل فيش را به همراه معرفينامه جهت دريافت اسناد تحويل نمايند.

محل دريافت اسناد : ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه همكف،دبيرخانه مركزي

زمان و مهلت دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهي تا ساعت 16روزدوشنبه مورخ10/2/97

نوع ومبلغ تضمين شركت در فرآيندارجاع كار : مبلغ تضمين شركت در فرآيندارجاع كار4.400.000.000ريال( چهار ميلياردوچهارصد ميليون ريال) ميباشدكه مناقصه گران ميبايست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانكي غيرقابل برگشت ، بدون قيد شرط و با مدت اعتبار اوليه سه ماه از تاريخ صدور و قابل تمديد بنا به درخواست مناقصه گزار براي يك دوره سه ماهه ديگر توسط يكي از بانك هاي داخلي به نام شركت ارتباطات زيرساخت و مطابق آئين نامه تضمين معاملات دولتي (فرم پيوست شرايط مناقصه) ضميمه اسناد مناقصه در پاكت الف تحويل نمايند .

نحوه ارائه پيشنهادات : مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را در چهارپاكت به شرح ذيل تحويل نمايند:

1-پاكت ارزيابي كيفي ، شامل مستندات مورد نياز قيد شده دراسنادارزيابي مناقصه

2-پاكت الف : حاوي تضمين شركت درفرآيندارجاع كار

3-پاكت ب : حاوي اسناد مناقصه ، مدارك و مستندات مورد نياز مندرج در شرايط مناقصه

4-پاكت ج : حاوي پيشنهاد قيمت

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات : تا ساعت 12روزسه شنبه مورخ25/2/97

محل و زمان بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي : ساعت 14 روزسه شنبه مورخ25/2/97در محل كميسيون معاملات واقع در طبقه 15 ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت(زمان بازگشايي پاكات مناقصه متعاقبا با ارسال دعوتنامه اعلام ميگردد)

توضيح:  پاكات مناقصه گراني كه در مرحله ارزيابي كيفي امتياز لازم را كسب ننمايند ، بازگشائي نگرديده و به مناقصه گران عودت ميگردد. و شركت ارتباطات زير ساخت در خصوص بهاي فروش اسناد و هزينه اخذ ضمانت نامه هيچگونه مسؤليتي را ندارد.   

                                                                             

                                                                                                                                      شركت ارتباطات زير ساخت

×