نوع: مناقصه
شماره: 96/95 تا 96/106
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت انجام خدمات تامين عوامل حفاظت فيزيكي حوزه هاي 12گانه سراسر كشور بشرح جدول ذيل اقدام و پاكات مناقصه شركت كنندگاني كه حداقل امتياز لازم را در ارزيابي كيفي كسب نموده را بازگشايي و پس از تعيين برنده مناقصه ، نسبت به واگذاري خدمات فوق در قالب انعقاد  قرارداد به شركتهاي واجد شرايط وداراي مجوزفعاليت معتبرازسوي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي يا مجوز نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مرتبط با موضوع مناقصه با اعتبار كافي به لحاظ زماني اقدام نمايد. لذا از شركت هاي واجد شرايط جهت شركت درمناقصه دعوت به عمل مي آيد.

 

 

مشخصات حوزه

شماره مناقصه

       ميزان سپرده شركت در   فرايندارجاع كار(به ريال ) 

بهاي فروش اسناد        (با9%ارزش افزوده )به ريال

1

حوزه يك (تهران ،البرز،سمنان،قم)

95/96

10.798.979.928

15.000.000

2

حوزه دو (زنجان ،قزوين،اردبيل)

96/96

4.703.378.792

8.000.000

3

حوزه سه (مازندران ،گيلان،گلستان)

         96/97

6.098.686.475

10.500.000

4

حوزه چهار (خراسان رضوي و شمالي)

96/98         

6.663.461.982

11.400.000

5

حوزه پنج (سيستان وبلوچستان،خراسان جنوبي)

96/99         

8.040.136.118

13.000.000

6

حوزه شش(هرمزگان،بوشهر)

96/100        

7.493.317.346

12.000.000

7

حوزه هفت(فارس،كهكيلويه و بوير احمد)

96/101       

5.894.427.320

10.000.000

8

حوزه هشت(كرمان ،يزد)

96/102        

6.708.169.228

11.500.000

9

حوزه نه (همدان ،كرمانشاه،كردستان)

96/103         

6.572.603.972

11.000.000

10

حوزه ده (چهارمحال و بختياري،اصفهان،مركزي)

96/104    

5.615.431.946

9.000.000

11

حوزه يازده (خوزستان ،لرستان،ايلام)

96/105     

7.742.503.426

12.000.000

12

حوزه دوازده (آذربايجان شرقي و غربي)

96/106          

6.007.601.954

10.400.000

 

 

نام و نشاني مناقصه گزار : شركت ارتباطات زيرساخت به نشاني خيابان شريعتي ، نرسيده به پل سيدخندان ، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه اول، دورنگار : 88112147  

 

 

 

 

 بهاي فروش اسناد : بايد توسط مناقصه گران به حساب 4001048304023369 شركت ارتباطات زيرساخت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي واريز و اصل فيش را به همراه معرفي نامه جهت دريافت اسناد تحويل نمايند

محل دريافت اسناد : ساختمان مركزي ارتباطات زيرساخت ، طبقه همكف دبير خانه مركزي

زمان و مهلت دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهي تا ساعت16 روزدوشنبه مورخ7/12/96

نوع مبلغ تضمين شركت درفرايندارجاع كار : مبلغ تضمين شركت در فرايندارجاع كار مي بايست توسط مناقصه گران به شرح جدول فوق بصورت ضمانت نامه بانكي غيرقابل برگشت ، بدون قيد شرط و با مدت اعتبار اوليه سه ماه از تاريخ صدور ، قابل تمديد بنا به درخواست مناقصه گزار براي يك دوره سه ماهه ديگر توسط يكي از بانك هاي داخلي به نام شركت ارتباطات زيرساخت و مطابق آئين نامه تضمين معاملات دولتي (فرم پيوست شرايط مناقصه) ضميمه اسناد مناقصه در پاكت الف تحويل نمايند .

نحوه ارائه پيشنهادات : مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را در چهارپاكت به شرح ذيل تحويل نمايند:

1-پاكت ارزيابي كيفي ، شامل مستندات مورد نياز قيد شده دراسناد فراخوان مناقصه

2-پاكت الف : حاوي تضمين شركت درفرايندارجاع كار

3-پاكت ب : حاوي اسناد مناقصه ، مدارك و مستندات مورد نياز مندرج در شرايط مناقصه

4-پاكت ج : حاوي پيشنهاد قيمت

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات : تا ساعت12روزسه شنبه مورخ22/12/96

محل و زمان بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي : ساعت 14 روزسه شنبه مورخ22/12/96در محل كميسيون معاملات واقع در طبقه 15 ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ( زمان بازگشايي پاكات مناقصه متعاقبا با ارسال دعوت نامه اعلام مي گردد)

توضيح : با عنايت به اينكه مناقصه مذكور نياز به بررسي كيفي مناقصه گران دارد. لذا بازگشائي پاكات الف- ب- ج پس از انجام ارزيابي كيفي مناقصه توسط كميته فني وارزيابي انجام خواهد گرفت. پاكات الف – ب- ج مناقصه گراني كه در مرحله ارزيابي كيفي امتياز لازم را كسب ننمايند ، بازگشائي نگرديده و به مناقصه گران عودت ميگردد و شركت ارتباطات زير ساخت در خصوص بهاي فروش اسناد و هزينه اخذ ضمانت نامه هيچگونه  مسئوليتي را ندارد.  

شرکت ارتباطات زیرساخت

 

 

                                                                                                   

×