نوع: مناقصه
شماره: 96/91
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت خريد خدمات تهيه، نصب واجراي يك دستگاه آسانسور وانجام امور ساختماني PC شهرستان كرج اقدام نمايند.وپاكات مناقصه شركت كنندگاني كه امتياز لازم را در ارزيابي كيفي كسب نمايند را بازگشايي نموده وپس از تعيين برنده مناقصه، نسبت به واگذاري خدمات فوق درقالب انعقاد قراداد با شركت هاي واجد شرايط تعيين صلاحيت شده از سوي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور  با حداقل رتبه 5 در زمينه ابنيه با اعتباركافي از لحاظ زماني و مرتبط با موضوع مناقصه با اعتبار كافي اقدام نمايند.

نام و نشاني مناقصه گزار : شركت ارتباطات زيرساخت – اداره كل تداركات وپشتيباني به نشاني خيابان شريعتي ، نرسيده به پل سيدخندان ، روبروي خيابان شهيد قندي ، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه همكف، اطاق فروش اسناد

بهاي فروش اسناد : مبلغ 1.000.000ريال ( يك ميليون ريال ) با احتساب 9% ماليات بر ارزش افزوده مي باشد كه بايد توسط مناقصه گران به حساب 2174839004000  شركت ارتباطات زيرساخت نزد بانك ملي شعبه مخابرات واريز و اصل فيش را به همراه معرفينامه جهت دريافت اسناد تحويل نمايند.

محل دريافت اسناد : ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت- طبقه همكف- واحدپاسخگويي- بخش فروش اسناد مناقصات تلفن 88113636

زمان و مهلت دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهي تا ساعت  16 روز شنبه  مورخ 21/11/96 

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 128.039.648ريال(يكصدوبيست وهشت ميليون وسي ونه هزاروششصدوچهل وهشت ريال) مي باشدكه مناقصه گران ميبايست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانكي غيرقابل برگشت ، بدون قيد شرط و با مدت اعتبار اوليه سه ماه از آخرين مهلت تسليم پيشنهاد، قابل تمديد بنا به درخواست مناقصه گزار براي يك دوره سه ماهه ديگر توسط يكي از بانك هاي داخلي به نام شركت ارتباطات زيرساخت و مطابق آئين نامه تضمين معاملات دولتي(فرم پيوست شرايط مناقصه) ضميمه اسناد مناقصه در پاكت الف تحويل نمايند.

نحوه ارائه پيشنهادات : مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را در چهارپاكت به شرح ذيل تحويل نمايند:

1-پاكت ارزيابي كيفي ، شامل مستندات مورد نياز قيد شده دراسناد فراخوان مناقصه

  1.  

3-پاكت ب : حاوي اسناد مناقصه ، مدارك و مستندات مورد نياز مندرج در شرايط مناقصه

پاكت ج : حاوي پيشنهاد قيمت

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات : تا ساعت 16 روز  يكشنبه  مورخ 6/12/96 

محل و زمان بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي: ساعت 9  صبح روز دوشنبه مورخ 7/12/96  در محل كميسيون معاملات واقع در طبقه 15 اطاق 1509 ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت(زمان بازگشايي پاكات مناقصه متعاقباً با ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد)

توضيح: باعنايت به اينكه مناقصه مذكور نياز به بررسي كيفي مناقصه گران دارد.لذا بازگشايي پاكات الف- ب- ج  پس از انجام ارزيابي كيفي مناقصه توسط كميته فني وارزيابي انجام خواهد گرفت.پاكات الف- ب- ج- مناقصه گراني كه در مرحله ارزيابي كيفي امتياز لازم راكسب ننمايند،  بازگشائي نگرديده و به مناقصه گران عودت ميگردد.وشركت ارتباطات زير ساخت در خصوص بهاي فروش اسناد و هزينه اخذ ضمانت نامه هيچگونه مسؤليتي را ندارد.

 

 

                                                                                                      شركت ارتباطات زيرساخت

×