نوع: مناقصه
شماره: 96/94
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي بيمه گران جهت انجام خدمات پوشش بيمه آتش سوزي ، انفجار ،صاعقه ، زلزله ، سيل ، طوفان ،گردبادورانش زمين دارائي هاي شركت اقدام نموده و پاكات مناقصه شركت كنندگاني كه امتياز لازم را در ارزيابي كيفي كسب نمايند را بازگشايي نموده و پس از تعيين برنده مناقصه ، نسبت به واگذاري خدمات فوق در قالب انعقاد قرارداد به شركت هاي واجد شرايط وداراي مجوز فعاليت معتبرازسوي بيمه گراصلي مرتبط با موضوع مناقصه اقدام نمايد.

نام و نشاني بيمه گزار : شركت ارتباطات زيرساخت به نشاني خيابان شريعتي ، نرسيده به پل سيدخندان ، روبروي خيابان شهيد قندي ، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه اول، دورنگار : 88112147

بهاي فروش اسناد : مبلغ1.000.000ريال (يك ميليون ريال) با احتساب 9% ماليات بر ارزش افزوده مي باشد كه بايد توسط بيمه گران به حساب 2174839004000  شركت ارتباطات زيرساخت نزد بانك ملي شعبه مخابرات واريز و اصل فيش را به همراه معرفينامه جهت دريافت اسناد تحويل نمايند.

محل دريافت اسناد : ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه همكف،دبيرخانه مركزي

زمان و مهلت دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهي تا ساعت 16روزيكشنبه مورخ8/11/96

نوع ومبلغ تضمين شركت در فرآيندارجاع كار : مبلغ تضمين شركت در فرآيندارجاع كار350.000.000ريال( سيصدوپنجاه ميليون ريال) ميباشدكه بيمه گران ميبايست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانكي غيرقابل برگشت ، بدون قيد شرط و با مدت اعتبار اوليه سه ماه از تاريخ تسليم پيشنهاد و قابل تمديد بنا به درخواست بيمه گزار براي يك دوره سه ماهه ديگر توسط يكي از بانك هاي داخلي به نام شركت ارتباطات زيرساخت و مطابق آئين نامه تضمين معاملات دولتي (فرم پيوست شرايط مناقصه) ضميمه اسناد مناقصه در پاكت الف تحويل نمايند .

نحوه ارائه پيشنهادات : بيمه گران مي بايست پيشنهاد خود را در چهارپاكت به شرح ذيل تحويل نمايند:

1-پاكت ارزيابي كيفي ، شامل مستندات مورد نياز قيد شده دراسنادارزيابي مناقصه

2-پاكت الف : حاوي تضمين شركت درفرآيندارجاع كار

3-پاكت ب : حاوي اسناد مناقصه ، مدارك و مستندات مورد نياز مندرج در شرايط مناقصه

4-پاكت ج : حاوي پيشنهاد قيمت

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات : تا ساعت 16روزدوشنبه مورخ23/11/96

محل و زمان بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي : ساعت 9صبح روزسه شنبه مورخ24/11/96در محل كميسيون معاملات واقع در طبقه 15 ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت(زمان بازگشايي پاكات مناقصه متعاقبا با ارسال دعوتنامه اعلام ميگردد)

توضيح:  پاكات بيمه گراني كه در مرحله ارزيابي كيفي امتياز لازم را كسب ننمايند ، بازگشائي نگرديده و به بيمه گران عودت ميگردد. و شركت ارتباطات زير ساخت در خصوص بهاي فروش اسناد و هزينه اخذ ضمانت نامه هيچگونه مسؤليتي را ندارد.   

                                                                             

                                                                                                                                      شركت ارتباطات زير ساخت

×